ผลงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

 
 
 
 
 
 


 

 ปีงบประมาณ 2559 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


 ปีงบประมาณ 2558 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


 ปีงบประมาณ 2557 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


 ปีงบประมาณ 2556 คำรับรองปฏิบัติราชการ 


ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
คำรับรองปฏิบัติราชการ
  •  แนวทางการประเมินผลตามกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]


 ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554
คำรับรองปฏิบัติราชการ
  •  รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2554

 ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553
คำรับรองปฏิบัติราชการ

  ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2552
คำรับรองปฏิบัติราชการ
  •  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ ส่วนที่ 1 ] [ ส่วนที่ 2 ]

  ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551
คำรับรองปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 คำรับรองปฏิบัติราชการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

คำรับรองปฏิบัติราชการ 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 คำรับรองปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 คำรับรองปฏิบัติราชการ
  • คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
    [ ส่วนที่ 1 ] [ ส่วนที่ 2 ]

เกี่ยวกับ วศ.