งานบริการ วศ.

s2022 services2022 services2022 services2022 services2022 services2022 services2022 services2022 services2022 s2022
e-Services DSS

ขอใบเสนอราคา MHESI One Stop Service

e-Learning DSS

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการประเทศไทย

บริการทดสอบความชำนาญ Proficiency Testing

การรับรองผลิตภัณฑ์

Biz Portal

ทดสอบผลิตภัณฑ์ สอบเทียบเครื่องมือวัด

แอปฯทางรัฐ

บริการสารสนเทศด้าน ว&ท (หมวดหมู่รู้เรื่องรัฐ)