th en 

ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ของเจ้าหน้าที่กรมวิทศาสตร์บริการ

  • คู่มือสำหรับการเชื่อมต่อ VPN กับเครือข่ายของ วศ. ดูรายละเอียด update
  • คู่มือการเชื่อมต่อ VPN กับเครือข่ายของ วศ. สำหรับสมาร์ทโฟน ดูรายละเอียด
  • คู่มือสำหรับ Map Network Drive P: ดูรายละเอียด
  • คู่มือสำหรับติดตั้งโปรแกรม Anydesk เพื่อสำหรับการขอรับคำช่วยเหลือจากบ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดูรายละเอียด