ภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

องค์ความรู้ด้านจริยธรรม

 

การดำเนินการของกรมวิทยาศาสตร์บริการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

 

กิจกรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

การประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

  • การประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการครั้งที่ 1/2566