แบบฟอร์มการขอยกเลิกการยินยอม
ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ได้ที่ คลิกรายละเอียด

คำชี้แจง * ข้อมูลจำเป็นต้องกรอก

*

*

*


บริการทั้งหมดของ วศ.
ระบบร้องเรียนการทุจริต / ร้องเรียนทั่วไป / ชมเชย
ระบบบริการทดสอบ สอบเทียบ
ระบบบริการรับรองห้องปฏิบัติการ
ระบบบริการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ระบบการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อื่น ๆ
*

กรุณากรอก Captcha เพื่อยืนยัน ก่อนกดปุ่มบันทึกข้อมูลครับ*โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามความเป็นจริง ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการรักษาสิทธิ์ของท่าน