ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
 
 
 
(ว่าง)
 
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)

Scientist Advisory Level
 
 
 
 
 
 (ว่าง)
   
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)
Scientist Advisory Level
 

ผู้เชี่ยวชาญ

orasa 
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะโครงการเคมี
Scientist Expert Level
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa  Onjun
 
 
 
 
 
 
 (ว่าง)

 

 

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมี
Scientist Expert Level
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
Scientist Expert Level
 ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม
Scientist Expert Level
 ดร.กรธรรม สถิรกุล
Dr.Korntham Sathirakul
wannee
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Scientist Expert Level
นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon
อีเมล : wannee
@dss.go.th
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Scientist Expert Level
 ดร.จิราภรณ์ บุราคร
Dr.Jiraporn Burakorn
อีเมล : bjiraporn
@dss.go.th
 
 

 

 (ว่าง)
 
 

 

 นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
Scientist Expert Level

เกี่ยวกับ วศ.