ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 
 
 
 
(ว่าง)
 
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)

Scientist Advisory Level
 
 
 
 
 
 (ว่าง)
   
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)
Scientist Advisory Level
 

ผู้เชี่ยวชาญ

 
 
 
 
 
 
 (ว่าง)

 

 

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมี
Scientist Expert Level
orasa 
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะโครงการเคมี
Scientist Expert Level
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa  Onjun
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม
Scientist Expert Level
 ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Scientist Expert Level
 ดร.จิราภรณ์ บุราคร
Dr.Jiraporn Burakorn
 
 

 

 (ว่าง)
 
 

 

 นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
Scientist Expert Level
 
 

เกี่ยวกับ วศ.