แผนงานและงบประมาณ ต้นทุนผลผลิต และงบการเงิน

แผนงานและงบประมาณ วศ.

ปีงบประมาณ 2567

 • แผนการดำเนินงานตามแบบ สงป.301 ประจำปี 2566 (ไปพลางก่อนรายละเอียด
 • แผนการใช้จ่ายตามแบบ สงป.302 ประจำปี 2566 (ไปพลางก่อนรายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (ไปพลางก่อน) (ตามแบบฟอร์ม) รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2566

 • รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน รายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน รายละเอียด
 • รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน รายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน รายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน รายละเอียด
 • แผนการดำเนินงานตามแบบ สงป.301 ประจำปี 2566 รายละเอียด
 • แผนการใช้จ่ายตามแบบ สงป.302 ประจำปี 2566 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2565

 • รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน รายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน รายละเอียด
 • แผนการดำเนินงานตามแบบ สงป.301 ประจำปี 2565 รายละเอียด
 • แผนการดำเนินงานตามแบบ ปผ.อว. ประจำปี 2565 รายละเอียด
 • แผนการใช้จ่ายตามแบบ สงป.302 ประจำปี 2565 รายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน รายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน รายละเอียด

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2564

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
 • รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน รายละเอียด
 • รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 รายละเอียด
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

 • ข้อมูลแผนการใช้จ่าย 2562 รายละเอียด
 • ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน งปม. 2562 รายละเอียด
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งปม. 2562 รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณในอดีต รายละเอียด

ตันทุนผลผลิต วศ.

ปีงบประมาณ 2563

 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 (ตารางที่1 - 6)  รายละเอียด
 • การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
  ปีงบประมาณ 2563 (ตารางที่ 7 - 12) 
  รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 (ตารางที่1 - 6)  รายละเอียด
 • การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
  ปีงบประมาณ 2562 (ตารางที่ 7 - 12) 
  รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

 • ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2561 (ตารางที่1 - 6)  รายละเอียด
 • การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
  ปีงบประมาณ 2561 (ตารางที่ 7 - 12) 
  รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

งบการเงิน วศ.

-        รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน

แผนการดำเนินงานตามแบบ สงป.301 ประจำปี 2566 (ไปพลางก่อน)  (เอกสารแนบ 1)

เกี่ยวกับ วศ.