กฏ ระเบียบ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดูรายละเอียด)
 • นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต (ดูรายละเอียด)
 • คู่มือ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ดูรายละเอียด)
 • กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  (ดูรายละเอียด)
 • การจัดการข้อร้องเรียน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  (ดูรายละเอียด)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ วศ.  (ดูรายละเอียด)
 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548 (ดูรายละเอียด)
 • ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่รัฐ (ดูรายละเอียด)
 • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 (ดูรายละเอียด)
 • สรุปหลักเกณฑ์ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) (ดูรายละเอียด)
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (ดูรายละเอียด)
 • ข้อบังคับกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2552 (ดูรายละเอียด)

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2564 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียด)

  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดูรายละเอียด)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียด)

  

แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2564 (ดูรายละเอียด)

 

การจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง  (ดูรายละเอียด)
 • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 โครงการสร้างสนามทดสอบรถอัตโนมัติ CAV Proving Ground  (ดูรายละเอียด)

 

complaintcomplaint coruption