กิจกรรมคณะกรรมการจริยธรรม

 • ประชุมครั้งที่ 1/2565 (วศ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล)

  epg 1 epg 2

  epg 3 epg 4

                วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสมชายเทียมบุญประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจริยธรรมฯ ประกอบด้วยนางรัชดา เหมปฐวี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายกรธรรม สถิรกุล นางสาวปัทมา นพรัตน์ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (กรรมการในสังกัดส่วนราชการ) และนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

                ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ วศ. รวมทั้งให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร วศ. โดยให้มีกลไกการดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม 7 ประการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากร วศ. โดยให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อสร้างวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ประชุมครั้งที่ 1/2566 (วศ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง)

  epg 5 epg 6

  epg 7 epg 8

               เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจริยธรรมฯ ประกอบด้วย นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายกรธรรม สถิรกุล นางสาวปัทมา นพรัตน์ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (กรรมการในสังกัดส่วนราชการ) และ นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านงานจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

                ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ประกอบการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการจริยธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (Dos&Don’ts) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้มีการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมอย่างเป็นรูปธรรม มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต พัฒนากรมวิทยาศาสตร์บริการให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมโปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  วศ.อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง

  epg 9 epg 10

  epg 11 epg 12

              เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจริยธรรมฯ ประกอบด้วย นางรัชดา เหมปฐวี นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นายกรธรรม สถิรกุล นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (กรรมการในสังกัดส่วนราชการ) และนางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดี ประธานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จริยธรรมประจำกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการเข้าร่วมด้วย

                ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจริยธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการประจำปี 2566 รวมถึง พิจารณาข้อมูลจากผลการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และให้คำปรึกษา แนะนำ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2567 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรม ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor