คณะผู้บริหาร วศ.

(ว่าง)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Director General
 
pattariya
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
Ms.Pattariya Chaimanee
อีเมล : pattariya
@dss.go.th
pochaman
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General
ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen
อีเมล : pochaman
@dss.go.th

ผู้อำนวยการ

swanchai
เลขานุการกรม
Secretary of Office of the Secretary
นายวันชัย สุวรรณหงษ์
Mr.Wanchai Suwannahong
อีเมล : swanchai
@dss.go.th
apaporn
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน
Director of Community Technology Division
นางอาภาพร สินธุสาร
Mrs.Apaporn Sinthusarn
อีเมล : apaporn
@dss.go.th

 

 

 

(ว่าง)

 

 

 

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director of Laboratory Accreditation Division
poovadee
ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Director of Laboratory Personnel Development Division
ดร.ภูวดี ตู้จินดา
Dr.Poovadee Tuchinda
อีเมล : poovadee
@dss.go.th
pattama2022
ผู้อำนวยการกองหอสมุด และศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director of Science Library and Technology Division
นางสาวปัทมา นพรัตน์
Ms.Pattama Nopparat
อีเมล : nopparat
@dss.go.th
orasa
ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
Director of Chemicals and consumer Products Division
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa Onjun
อีเมล : orasa
@dss.go.th
kanit
ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
Director of Engineering Materials Division
ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa
อีเมล : kanit
@dss.go.th
wannee
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
Director of Food Products and contact Materials Division
and contact Materials
นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon
อีเมล : wannee
@dss.go.th
dicut process ผบท 2
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
Director of Laboratory Proficiency Testing Division
นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Mrs.Yaowalux Chinchusak
อีเมล : yaowalux
@dss.go.th
 
 
 
 
 (ว่าง)

 

ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
Director of Science Service Business Development Division
 
duangkamol 
ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
Director of Inspection and Product Certification Division
นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
Ms.Duangkamol Chaosrimud
อีเมล : dkpoo
@dss.go.th
 
 
 
 
(ว่าง)

 

ผู้อำนวยการกองสอบเทียบเครื่องมือวัด
Director of Measuring Instrument Calibration Division
 

เกี่ยวกับ วศ.