คณะผู้บริหาร วศ.

pattariya
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Director General
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
Rungrueng Kitphati, MD, FETP.
อีเมล : rungrueng
@dss.go.th
pattariya
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
Ms.Pattariya Chaimanee
อีเมล : pattariya
@dss.go.th
pochaman
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General
ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen
อีเมล : pochaman
@dss.go.th

ผู้อำนวยการ

swanchai
เลขานุการกรม
Secretary of Office of the Secretary
นายวันชัย สุวรรณหงษ์
Mr.Wanchai Suwannahong
อีเมล : swanchai
@dss.go.th
apaporn
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน
Director of Community Technology Division
นางอาภาพร สินธุสาร
Mrs.Apaporn Sinthusarn
อีเมล : apaporn
@dss.go.th
chantarat
ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director of Laboratory Accreditation Division
นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
Mrs.Chantarat Vorasapavit
อีเมล : chantarat
@dss.go.th
poovadee
ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Director of Laboratory Personnel Development Division
ดร.ภูวดี ตู้จินดา
Dr.Poovadee Tuchinda
อีเมล : poovadee
@dss.go.th
pattama2022
ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Director of Science Library and Technology Division
นางสาวปัทมา นพรัตน์
Ms.Pattama Nopparat
อีเมล : nopparat
@dss.go.th
orasa
ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
Director of Chemicals and consumer Products Division
ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa Onjun
อีเมล : orasa
@dss.go.th
kanit
ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
Director of Engineering Materials Division
ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa
อีเมล : kanit
@dss.go.th
wannee
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
Director of Food Products and contact Materials Division
and contact Materials
นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon
อีเมล : wannee
@dss.go.th
dicut process ผบท 2
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
Director of Laboratory Proficiency Testing Division
นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
Mrs.Yaowalux Chinchusak
อีเมล : yaowalux
@dss.go.th
duangkamol 
ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
Director of Inspection and Product Certification Division
นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด
Ms.Duangkamol Chaosrimud
อีเมล : dkpoo
@dss.go.th
jittakant 
ผู้อำนวยการกองสอบเทียบเครื่องมือวัด
Director of Measuring Instrument Calibration Division
ดร.จิตตกานต์ อินเที่ยง
Dr.Jittakant Intiang
อีเมล : jittakant
@dss.go.th
Jiraporn 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director of Strategy and plans
ดร.จิราภรณ์ บุราคร
Dr.Jiraporn Burakorn
อีเมล : bjiraporn
@dss.go.th

เกี่ยวกับ วศ.