ผังบุคลากรกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ

6 epg
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ
6 epg

นายวันชัย สุวรรณหงษ์
เลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน

6 epg

นางสาววราภรณ์ ศรีชาย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน

6 epg

นางนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน