ผังคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ

6 epg
นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ
ประธานกรรมการ
 8 epg
นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา
กรรมการ
4 epg
นางรัชดา เหมปฐวี
กรรมการ
3 epg
นายกรธรรม สถิรกุล
กรรมการ
10 epg
นางสาวปัทมา นพรัตน์
กรรมการ
7 epg
นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์
กรรมการ
1 epg
นางสาวภัทริยา ไชยมณี
กรรมการและเลขานุการ