ภารกิจด้านการป้องกันทุจริต : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

การประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเสริมสร้างความโปร่งใสด้านการตรวจสอบภายใน

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

 

รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การประเมินองค์กรคุณธรรม

 

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)

หน่วยงานในสังกัด