หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.)

หน่วยงานในสังกัด