ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ


วัตถุประสงค์

   ระบบร้องเรียนออนไลน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน

1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องประกอบด้วย
   • ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน
   • เลขบัตรประชาชนผู้ร้องเรียน
   • เพศ
   • อาชีพ
   • ที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
   • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
   • อีเมลที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
   • เรื่องร้องเรียน ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนได้
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้บริการร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้กรมวิทยาศาสตร์บริการช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการโดยตรง
6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมานั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่อง เฉพาะกรณี

   ข้าพเจ้าขอยินยอมให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยข้อมูลที่ร้องเรียนและข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หรือพิจารณาดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน และขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านข้อตกลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม