หน้าที่ความรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)

1.บริหารงานบุคคล โดยสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ลาออก เลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บำเหน็จบำนาญ ทะเบียนประวัติ การกำหนดตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2.จัดทำแผนอัตรากำลัง แผนกลยุทธ์การบริหารทรพยากรบุคคล
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม
4.จัดทำระบบข้อมูลบุคลากร
5.ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม และการจัดประชุม อ.ก.พ. กรม
6.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของกรม
7.ดำเนินเกี่ยวกับงานนิติการ เสริมสร้าง และดำเนินการทางวินัย รวมทั้งการรักษาระบบคุณธรรมของกรม การปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรม และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบเพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจกรม
8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับหมอบหมาย

 

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.)

หน่วยงานในสังกัด