ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่16/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเซรามิกเพื่อการส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 

 

IMG 2583 IMG 2520

IMG 2627 IMG 2596

วันที่ 30 มกราคม 2561 / กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง” ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และศาสตราจารย์ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือฯ พร้อมด้วยนางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารของ 2 หน่วยงาน ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุม Crystal Symphony ชั้น 4 อาคาร 41 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.จ.นนทบุรี

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เป็นการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยมีเป้าหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ซึ่งวศ. เล็งเห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. มีความสามารถในเรื่องของการออกแบบที่สวยงามเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงได้บูรณาการองค์ความรู้ โดยมีการดำเนินงานสำรวจความต้องการ/ความนิยมของตลาดควบคู่กับการใช้งานที่เหมาะสม นำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการเป้าหมายไม่น้อยกว่า 20 กิจการ ติดตามผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดหวังให้เซรามิกที่ได้จากโครงการฯ มีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป เป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกในระดับ SMEs ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปแบบสวยงามมีมูลค่าและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่15/2561) วศ./กระทรวงวิทย์ฯ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตรวจประเมิณ “APLAC Peer evaluation”

 

 

  rsz 1516760107496 rsz 1516760085934 01

rsz peer 3 rsz 1516760135939

rsz 1516760117459 rsz peer 6

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการมีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และสำนักฯ ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, APLAC MRA) ในขอบข่ายการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ๓ ขอบข่าย ได้แก่

                   ๑. ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

                   ๒. ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

                   ๓. ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO 17034

             สำนักฯ ได้ยื่นขอตรวจประเมินใหม่ (Re – evaluation) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ APLAC ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพิจารณาให้การยอมรับร่วมและคงสถานะ APLAC MRA ต่อไปในขอบข่ายเดิม โดยการตรวจประเมินใหม่จะดำเนินการในวันที่ ๒๑– ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และได้รับเกียรติจาก Evaluation Team ซึ่งประกอบด้วย

                   ๑. Ms. Cynthia Yuan-Chen CHEN จากหน่วยรับรองประเทศไต้หวัน (TAF) ทำหน้าที่เป็น Lead Evaluator

                   ๒. Ms. Bella Shiu-wun HO จากหน่วยรับรองประเทศฮ่องกง (HKAS) ทำหน้าที่เป็น Evaluator

                   ๓. Mrs. GANTSETSEG Sukhbaatar จากหน่วยรับรองประเทศมองโกเลีย (MNAS) ทำหน้าที่เป็น Evaluator

                   ๔. Mr.Mauricio A Soares จาก ILAC ทำหน้าที่เป็น ILAC Evaluator

         การตรวจประเมินใหม่ประกอบด้วยการตรวจเอกสารระบบคุณภาพ ณ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และการตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ หน่วยงานผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดยจะเป็นการตรวจประเมินใหม่ การตรวจติดตามการรับรอง การตรวจติดตามการรับรองและขยายขอบข่าย เพื่อให้ครอบคลุมงานให้บริการงานรับรองของสำนักฯ ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจประเมินจะนำเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาให้การยอมรับร่วมและคงสถานะ APLAC MRA ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการในขอบข่ายเดิมต่อไป

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กล่าวกับ APLAC evalution team และผู้แทนของ ILAC ว่าการรับรองห้องปฏิบัติการเป็นภารกิจหลักของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ต้องเสริมสร้างและยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศเพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ภาพ : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่14/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสากล

 

 

rsz  rsz 27536823 1778523985504946 571838608 o

rsz 27603987 1778524038838274 1639991398 o rsz 27535777 1778524018838276 681391540 o

30 มกราคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ ครบรอบ 127 ปี ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งเป้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรม และสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ตลาดโลก

        นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า 127 ปี ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้วางรากฐานงานบริการ วทน. ให้กับประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ สู่มาตรฐานสากล ผ่านงานบริการต่างๆ ได้แก่ การทดสอบคุณภาพสินค้า การสอบเทียบเครื่องมือวัดระดับทุติยภูมิ การรับรองผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและการรับรองบุคลากร ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการทดสอบ และการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้รับบริการทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อย ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการมีความตั้งใจที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

         นางอุมาพรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง และได้ตั้งเป้าหมายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานสากล โดยการปรับบทบาทขององค์กรให้มีความพร้อมและกำหนดเป้าหมายการให้บริการที่ชัดเจนมุ่งเป้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ฯลฯ ในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์บริการยังจะต้องขยายผลการดำเนินงานที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจฐานรากให้มีผลกระทบมากขึ้น ผ่านการยกระดับศักยภาพ SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายย่อยด้วย วทน. โดยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ สุดท้ายกรมวิทยาศาสตร์บริการต้องพัฒนานวัตกรรมการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและประเทศไทย 4.0 เช่น การยกระดับ One Stop Service ให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบ Mobile Application อย่างเต็มรูปแบบในทุกบริการเพื่อรองรับการเข้าถึงบริการตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งทิศทางการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์บริการดังกล่าว จะสามารถสนับสนุการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่13/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

 

 

 

rsz s 7392245723847 rsz s 7392249872068

rsz s 7392247011457 rsz s 7392248341252

      กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว”ระหว่างสำนักหอสมุดฯกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    บันทึกข้อตกลงนี้ มีความเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยการพัฒนาบริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสานสนเทศในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

       สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบทบาทสําคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ การพัฒนาห้องสมุดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ ช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ได้จัดทํามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง ข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อสนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ   และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่12/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

 

 

rsz img 1548 rsz img 1550

rsz 13 rsz 38

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนประมาณ 24 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม  ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2561 ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

                โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการและทักษะในการทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม เน้นเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบจุลินทรีย์ที่ครอบคลุมตามประกาศกระทรวงสาธารณธสุขที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค รวมถึงครอบคลุมตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตามประกาศของสำนักงานอาหารและยา (อย.)

                สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความรู้ด้านเทคนิคปฏิบัติการต่างๆ โดยหลักสูตรฝึกอบรม “การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ” สำหรับนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีทักษะ และความรู้ความเข้าใจในการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่11/2561) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องสมุดฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสารสนเทศ ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ต้นแบบในประเทศ
  2. (ข่าวที่10/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ เข้าร่วมงาน "เสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ"
  3. (ข่าวที่9-2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมติดตามความร่วมมือ กสอ. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วย วทน.”
  4. (ข่าวที่8/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับผ้าทอไทยให้ได้มาตรฐาน สู่ระดับสากล
  5. (ข่าวที่7/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
  6. (ข่าวที่6/2561) เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
  7. (ข่าวที่5/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำเทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์ สู่ ผปก. ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0
  8. (ข่าวที่4/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำ วทน. พัฒนาเทคโนโลยี Color ID Labeling และผ้ายีนส์ เพื่อรองรับตลาด Thailand 4.0 ในกลุ่ม “สนุก” สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
  9. (ข่าวที่3/2561)ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการพัฒนางาน วศ. ด้านการใช้ วทน. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานราก สู่ Thailand 4.0
  10. (ข่าวที่2/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรม งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561