ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่48/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness

B2 2 B2 3

B2 4 B2 1

วันที่ 13 มีนาคม 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness” โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาที่เข้าร่วมงานฯ ทั้งนี้ ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานฯ ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)
                    การจัด “ASEAN Next 2019” ภายใต้หัวข้อ STI Leading towards Community Happiness กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียน โดยมีการจัดทำแผนกิจกรรมความร่วมมือรายสาขาที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันระดับภูมิภาคและจัดทำแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเพิ่มรายได้ และพัฒนาบุคลากรเชิงสังคมที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมได้ โดยผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมของอาเซียน จากวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนต่อไป 
                 ทั้งนี้ภายใต้การจัดงานครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีส่วนร่วมจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Enhancement of capacity building for FCM testing laboratories among ASEAN member states โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย Dr. Martin Forrest Smithers Rapra, United Kingdom Dr. Orasa Onjun / Dr. Orawan Pinprayoon Rubber and Rubber Products Group DSS, Thailand ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 รวมถึงหัวข้อสัมมนาต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทย์ฯ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่47/2562)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor,TSC,LAC in PTP and RMP Accreditations”

B3 1 B3 2

B3 3 B3 4

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor,TSC,LAC in PTP and RMP Accreditations” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้งปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 82 คน
นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า การประเมินความสามารถด้านระบบบริหารคุณภาพและด้านวิชาการ เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ นอกจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ประเมินแต่ละคนแล้ว การประเมินภายใต้ข้อกำหนดเดียวกัน ด้วยวิธีและหลักการทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ย่อมทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงอีกด้วย
                       ทั้งนี้การสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และการผลิตวัสดุอ้างอิง ข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง และอภิปรายแลกเปลี่ยนด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ/ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานรับรองรายงานห้องปฏิบัติการต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

 

(ข่าวที่46/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติดตามผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาSMEs และ OTOP จังหวัดพัทลุง

B1 2 B1 1

B1 1 B1 2

12 มีนาคม 2562 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานนำคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ OTOP และ SMEs ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในจังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามเป้าหมายการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP โดยลงพื้นที่ กลุ่ม Honey Vee (นางวีรยา สะมานะ) ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน กลุ่มเครื่องแกงบ้านศาลาตำเสา (นายอนนท์ พงศาปาน) ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาวพัฒนา (นางสุนีย์ สุขรัตน์) ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

                    นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและวิธีการผลิต และผลักดันให้นำผลิตภัณฑ์ไปขอการรับรองมาตรฐาน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่ม Honey Vee ที่พบว่า หลังจากผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากนักวิทยาศาสตร์ของกรมฯ ในการเลือกวัตถุดิบที่นำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีน พร้อมทั้งการปรับปรุงสถานที่ผลิต และได้ทำการปรับสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กลีเซอรีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการได้ผ่านการพิจารณาระบบการจดแจ้งออนไลน์ (อย.) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

                   สำหรับกลุ่มเครื่องแกงบ้านศาลาตำเสา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งยาวพัฒนา พบว่า หลังจากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่: Molecule Gastronomy และการบริหารจัดการเรื่องต้นทุน logisticและวัตถุดิบ ตลอดจนการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ด้าน วทน. มาประยุกต์ใช้กับการผลิตเครื่องแกง สามารถช่วยควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้สดใหม่ ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถรักษาสภาพเนื้อสัมผัสไม่ให้ถูกทำลาย ลดระยะกระบวนการผลิต สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงได้นานมากกว่า 3 เดือน และยังสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนการผลิต ทำให้สามารถจัดการด้านบริหารต้นทุน วิเคราะห์ธุรกิจของตน และบริหารต้นทุนได้ โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนโลจีสติกส์เป็นกลยุทธ์สำคัญช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนและทำกำไรได้เพิ่มขึ้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่45/2562)สำนักหอสมุดฯ เสริมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย

A11 3 A11 1

A11 2 A11 4

7 มีนาคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ครั้งที่ 2/2562 เป้าหมายส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นสารสนเทศเฉพาะทางให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้าวิจัย โดยมีบุคลากรจากภาคการศึกษา ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                             ทั้งนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษามีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ทั้งด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม โดยเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เอกสารมาตรฐาน เอกสารสิทธิบัตร การเปิดอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯ จะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสืบค้นเข้าถึงสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกิดการนำสารสนเทศต่างๆที่สำนักหอสมุดฯ ได้จัดสรรไว้นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้ผู้ใช้เกิดการพัฒนาและนำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา การศึกษา คว้า ทดสอบ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่44/2562)วศ. / ก.วิทย์ฯ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ โรงเรียนหอวัง

A9 1 A9 4

A9 3 A9 2

วันที่ 7 มีนาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายเดช บัวคลี่ รักษาการเลขานุการกรม เป็นประธานในการต้อนรับ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง พร้อมคณะอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวัง ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานรวมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
             ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหอวัง ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร ด้านยางและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งด้านพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของโรงเรียนหอวังได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ข่าว : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

  1. (ข่าวที่43/2562)วศ. เร่งทบทวนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากร รองรับบทบาทการให้บริการใหม่
  2. (ข่าวที่42/2562)วศ. เปิดนิทรรศการหนังสือหายากด้านวิทยาศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้หายาก
  3. (ข่าวที่41/2562)วศ. จัดกิจกรรม สนทนาประสา วศ. ครั้งที่ 205 เรื่อง “การยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และการเขียนข้อถือสิทธิ์”
  4. (ข่าวที่40/2562)วศ.หนุนผู้ประกอบการของไทยพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
  5. (ข่าวที่40/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลขององค์กร” เพื่อการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสูงสุด
  6. (ข่าวที่39/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  7. (ข่าวที่38/2562)วศ.ตรวจติดตามผลการนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ.ระนอง
  8. (ข่าวที่37/2562)วศ.ร่วมกับ พช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหาร
  9. (ข่าวที่36/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดเสวนา การป้องกันและรับมือ PM 2.5
  10. (ข่าวที่35/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ ส่งเสริมความรู้การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แก้วให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแก้วและกระจก