ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่152/2560)กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.จันทบุรี เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

กระทรวงวิทย์ฯ นำ วทน. ส่งเสริม OTOP และ SME จ.จันทบุรี เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

rsz 9 rsz 6

rsz 17 rsz 14

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดจันทบุรี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6 หน่วยงานในกำกับ นำโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่อง ทิศทางและแนวนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งกล่าวรายงานการจัดงานโดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน SMEs จากภาคตะวันออก จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ประมาณ 600 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่151/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience

กรมวิทยาศาสตร์บริการเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก

เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการ ณ ศูนย์ SCG Experience

rsz 2017 11 17 15 rsz s 7001534788014

rsz s 7001542580944 rsz 2017 11 17 41

17 พฤศจิกายน 2560 ดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำบุคลากร กว่า 51 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ SCG Experience เพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก สร้างความตระหนักรู้ในแนวปฏิบัติตน เพื่อการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการให้บริการ แก่บุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ศูนย์ SCG Experience  สาขาเลียบด่วน – เอกมัยรามอินทรา

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ บุคลากร วศ. ได้ศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติราชการที่ให้ความสำคัญต่อผลสำเร็จของงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส และให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  เตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก และสร้างความตระหนักรู้ในแนวทางปฏิบัติตนเพื่อการบริหารอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศในการให้บริการต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่150/2560)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์

สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

สร้างความร่วมมือบริการสารสนเทศ วทน. ด้านนิติวิทยาศาสตร์

 

rsz 110 11 60 1 rsz s 6969158250783

rsz 10 11 60 14 rsz s 6969158142074

                     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.20 น. ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) และคณะผู้บริหาร สท. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และคณะ ซึ่งได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูล การบริการสารสนเทศ และการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดการบูรณาการด้านสารสนเทศ ในการนี้ คณะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม  และมอบของที่ระลึกแก่ สท. ในการประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในโอกาสต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ที่มาข้อมูล : สำนักหอสมุดและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่149/2560)นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้าศึกษาดูงาน  ณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

       rsz dsc 8001 7 rsz dsc 8001 9   

            rsz dsc 8001 34 rsz dsc 8001 46        

16 พฤศจิกายน 2560 กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กว่า 26 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ติดตาม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่าง ณ ชั้น 3 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ       

ในการนี้ ดร. อรสา อ่อนจันทร์ หัวหน้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.สวนดุสิต เพื่อเข้าศึกษาดูงานเทคนิคการตรวจวัดตัวอย่างด้วยเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC) และThermogravimatric analyzer (TGA) การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 หลักสูตรนี้มีนโยบายให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

          

(ข่าวที่148/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ

เปิดห้องปฏิบัติการและพร้อมรับคำปรึกษาด้านมาตรวิทยา

rsz 1829 rsz 1img 1842

rsz 1847 rsz 1831

         15 พฤศจิกายน 2560 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ  Dr.Souichi Telada  Length Standards Group ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจาก National Metrology Institute of Japan (NMIJ) เข้าให้คำปรึกษาทางเทคนิคและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา ณ อาคารหอสมุด  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

         จากความร่วมมิือด้านมาตรวิทยา ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ NMIJ ปัจจุบันได้มีการขยายขอบข่ายความร่วมมือมากขึ้น ที่นำไปสู่การทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับสากล และจากการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานทำให้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญจาก NMIJ เดินทางมาให้คำปรึกษาเทคนิคต่างๆด้านมาตรวิทยา ซึ่งมีนายวันชัย ชินชูศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา ในด้านบริการทดสอบ และสอบเทียบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว: / ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่147/2560)ความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ระหว่าง วศ. และ กสอ.
  2. (ข่าวที่146/2560)วศ./ก.วิทย์ เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการห้องแลปไทย
  3. (ข่าวที่145/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ “เปิดห้องปฏิบัติการ ยาง” ต้อนรับ คณะจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. (ข่าวที่143/2560)วศ. / ก.วิทย์ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ MSTQ พร้อมกระจายองค์ความรู้ ความสามารถ ผ่านห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
  5. (ข่าวที่142/2560) ครบรอบ 80 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ “วศ. เน้นความเชี่ยวชาญของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการที่ถ่ายทอดสู่สังคม”
  6. (ข่าวที่่141/2560)วศ. ก.วิทย์ฯ เน้นพัฒนาการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร การผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐานสากล รองรับการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย
  7. (ข่าวที่140/2560)วศ./ก.วิทย์ ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการภาคเหนือ หนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล
  8. (ข่าวที่139/2560)คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560
  9. (ข่าวที่138/2560)คณะผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีไทย”
  10. (ข่าวที่137/2560)วศ. / ก.วิทย์ หนุนผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้มาตรฐาน