ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่132/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบเครื่องกรองน้ำอ่อนให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

B2 1 B2 3

B2 2 B2 4

   วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกรองน้ำอ่อน จำนวน 61 เครื่อง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแมด อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปติดตั้งในพื้นที่สำหรับผลิตน้ำสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ นำไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP

              กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำอ่อน ที่มีกำลังการผลิต 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่มีต้นทุนต่ำ บำรุงรักษาง่าย สามารถผลิตขึ้นมาเองได้ เหมาะกับชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสารกรอง เครื่องกรองน้ำได้เองในราคาต้นทุนต่ำและสามารถบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำได้ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 62 คน จาก 4 จังหวัด ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้เกิดวิทยากรตัวคูณระดับท้องถิ่นสามารถขยายผลการดำเนินงานในชุมชนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : จิตลดา คณีกุล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่131/2561)อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ติดตามการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยียกระดับสินค้า OTOP จ. กาฬสินธุ์

 

 

 

 

B1 3 B1 2

B1 4 B1 1

  21 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ และนางครองทรัพย์ จิรชัยศรี ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 และคณะ จากสำนักงบประมาณ เข้าพบรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการ Big Rock) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : จิตลดา คณีกุล  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่130/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.4 ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี”

 

 

 

A9 1 A9 4

A9 3 A9 2

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี” โดยมีนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ด้วยแนวคิด “วิทย์สร้างคน” หวังให้เยาวชนเข้าถึงวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561 ภายในงานประกอบด้วย 8 เมือง ได้แก่ เมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เมืองบ้านของพ่อ เมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน เมืองโลกใต้น้ำ เมืองดาราศาสตร์และอวกาศ เมืองตะลุยแดนวิทยาศาสตร์ เมืองใกล้ชิดวิทย์..ธรรมชาติ และเมืองพลังงานแห่งชีวิต ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสม พร้อมมหรสพและการแสดงทางวัฒนธรรม ระหว่างเวลา 18.00-22.00 น.

​ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอสาระความรู้การอ่านฉลากอาหาร GDA ข้อมูลส่วนประกอบวัตถุเจือปนอาหาร การเลือกใช้วัสดุสัมผัสเพื่อให้เด็กและเราเยาวชนรู้เท่าทันการเลือกบริโภคอาหารแต่ละวันอย่างเหมาะสม ปลอยภัย และมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งนำเสนอ Application DSS Sciene Ebook ห้องสมุดอิเล็กทรอส์นิกส์ แหล่งรวบรวมคลังความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถได้ง่าย กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างนวัตกรรมในอนาคต

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชู จันทร์  ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่129/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือภาคอุตสาหกรรมส่งเสริมการจัดการสารเคมีปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีไทย

 

 

A8 3 A8 2

A8 4 A8 1

20 สิงหาคม 2561 นางอุมาพร  สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี เพื่อจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย  โดยมีนางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี กล่าวรายงาน และมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีกลุ่มพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้แทนมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางอุมาพร ฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี มุ่งเน้นให้มีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554-2564)

การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือพัฒนารูปแบบกลไกการจัดการสารเคมีได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมี และสถานประกอบการเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย นอกจากนี้คาดหวังให้เกิดประโยชน์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมีให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการในการบริหารจัดการสารเคมีของประเทศได้ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการออกแบบห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมเคมี ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความปลอดภัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการสารเคมีให้กับผู้ประกอบการไทยด้วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่128/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ “พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย”

 

 

A7 1 A7 4

A7 3 A7 2

18 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติรอรับผู้แทนพระองค์

         ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการร่วมวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

  1. (ข่าวที่127/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เชิญชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม “Smart Science Smart Life ” บูธกรมวิทย์ฯ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561
  2. (ข่าวที่126/2561)กรมวิทย์ฯ หนุนผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ เข้าร่วมจัดจำหน่ายในงานศิลปาชีพประทีปไทย
  3. (ข่าวที่125/2561)วศ. หนุนใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตวัสดุประหยัดพลังงาน ในอุตสาหกรรมเซรามิก
  4. (ข่าวที่124/2561)กรมวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ผลักดันนวัตกรรมเสริมแกร่ง OTOP จังหวัดชัยนาท
  5. (ข่าวที่123/2561)การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry มุ่งเน้นสร้าง Green Chemistry
  6. (ข่าวที่122/2561)กรมวิทยาศาตร์บริการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่งนำ วทน. ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปผ้า และสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จ.ชัยนาท
  7. (ข่าวที่121/2561)กรมวิทย์ฯ รับโล่เนื่องในโอกาสนำผลงานวิจัย เข้าร่วมจัดแสดง
  8. (ข่าวที่120/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนลยี “การผลิตกระดาษหัตถกรรมประเภทกระดาษสาเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการผลิต” ในพื้นที่ จังหวัดน่าน
  9. (ข่าวที่119/2561)กรมวิทย์ฯ โชว์ผลงานวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
  10. (ข่าวที่118/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561”