ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่138/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

 

 

          วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานแถลงข่าว “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อการส่งออก” ณ โรงแรมเอเชีย จ.ลำปาง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เป็นที่ปรึกษาเพื่อนำเทคนิคใหม่ๆ ไปพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เซรามิกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกเข้าร่วมโครงการฯ ทั้้งสิ้น 40 ราย

 

-------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www. Facebook/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่137/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา วศ.สร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก

วศ./ก.วิทย์ฯ จัดสัมมนา วศ.สร้างสุข

เพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก

 

 

 

 

          1 ธันวาคม 2559 / เวลา 9.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา วศ.สร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ วศ. ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยมี บาทหลวงสามัคคี ชัยพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.นนทบุรี

            นางอุมาพรฯ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากร วศ. กว่า 120 คน เข้าร่วมสัมมนา วศ.สร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมบริการงานเชิงรุก รุ่นที่ 1 กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซี่งได้กำหนดไว้ 3 รุ่นด้วยกันกิจกรรมจะแตกต่างกันไป สำหรับการทำกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดนั้น เพื่อมอบความสุข ความสนุก เสริมสร้างโอกาสอันดีแก่คนตาบอด แลกเปลี่ยนกำลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งในส่วนบุคลากร วศ. ที่มีภารกิจงานมากมาย เกิดความท้อถอยแต่ในอีกมุมยังมีอีกหลายคนที่อยากจะเกิดมาอย่างสมบูรณ์และมีโอกาสนี้ ทั้งในส่วนคนตาบอดที่หลายๆคนมองว่ากลุ่มนี้มีความบกพร่อง แต่จริงๆแล้วกลับมีความพร้อม ความตั้งใจ มีความสามารถหลายๆด้าน ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ เช่น บริการนวด ทำสวนปลูกพืชผักสวนครัว ทอเสื่อ ร้องเพลง แข่งขันกีฬาโกลบอลซึ่งเป็นระดับทีมชาติ เป็นต้น การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ร่วมกัน การเตรียมควาพร้อมในการปรับตัวรองรับการบริการแก่ประชาชน นับเป็นกิจกรรมอีกอย่างที่เปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ ต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานราชการในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           ทั้งนี้กิจกรรมในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย การร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับสมาคมฯ การเรียนรู้หลักการสื่อสารที่ถูกวิธีกับคนตาบอด เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานในด้านต่างๆของสมาคมฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และร่วมสร้างความบันเทิงด้วยเสียงเพลง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีของคุณธิติมา ปทุมทิพย์ (แอน) มาร่วมมอบความสุข ความสนุกให้กับน้องๆอีกด้วย    

           ---------------------------------------------------------------------

จิตลดา คณีกุล ภาพ/ข่าว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

(ข่าวที่ 136/2559) สัมมนาเชิงปฏฺิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคกลาง"

 

สัมมนาเชิงปฏฺิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคกลาง" 

  

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคกลาง" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดย่อยและขนาดกลาง (SMEs) ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ฉบับที่ 4 (ระหว่างปีงบประมาณ 2560 - 2564) โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว: มัณฑนา  ฤทธิเรืองเดช  

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience    e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ข่าวที่ 135/2559 ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงาน วศ. ร่วมเป็นจิตอาสา ณ จุดบริการประชาชน (สนามม้านางเลิ้ง))

 

ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงาน วศ. ร่วมเป็นจิตอาสา

ณ จุดบริการประชาชน (สนามม้านางเลิ้ง)

  

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยรอบบริเวณ และประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อที่จะเดินทางไปแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นประชาชนจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา จังหวัดฉะเชิงเทรา และยังอำนวยความสะดวก ในส่วนของอาหารว่าง กว่า 225 ชุด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม 300 ขวด จากสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และการบริการรับ -  ส่ง ประชาชน ณ จุด บริการประชาชน ราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพถ่าย : ทิพาพร  ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

(ข่าวที่134/2559) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ข้อกำหนด ISO 9001:2015"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ข้อกำหนด ISO 9001:2015"

 

  

  

 

     เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ข้อกำหนด ISO 9001:2015" วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนด ISO 9001:2015 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ วศ.ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพ นายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว: มัณฑนา  ฤทธิเรืองเดช  / ภาพ:ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  1. (ข่าวที่133/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ เปิดแลป โชว์ศักยภาพทดสอบคุณภาพอาหารด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สัมผัส
  2. (ข่าวที่132/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
  3. (ข่าวที่ 131/2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยสีย้อมธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์)
  4. (ข่าวที่130/2559) นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองวัสดุวิศวกรรม
  5. (ข่าวที่129/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐาน อย.
  6. (ข่าวที่128/2559) นักวิทย์ฯ วศ. บัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬาฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9
  7. (ข่าวที่ 127/2559) นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมจุดบริการประชาชน สนามม้านางเลิ้ง
  8. (ข่าวที่126/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ รวมใจจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง บริการประชาชน ณ สนามม้านางเลิ้ง
  9. (ข่าวที่ 125/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหาร รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)
  10. (ข่าวที่ 124/2559 วศ./ก.วิทยาศาสตร์ เปิดแลปด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่ม รับคณะครูและนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ)