ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่21/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

rsz img 2752 rsz img 2809

rsz img 2859 rsz img 2786

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ให้การต้อนรับ Dr. Edgar IV Chambers , Dr. Delores H Chambers ผู้เชี่ยวชาญจาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และดร. อุศมา สุนทรนฤรังษี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย และห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหาร พร้อมทั้งเข้าร่วมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านประสาทสัมผัสอาหาร (Food Sensory Evaluation) ณ ห้องประชุม 508 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่20/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

rsz img 2715 rsz img 2720

rsz img 2731 rsz 1img 2747

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจ บรรลุเป้าหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ทำให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่19/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

rsz 1022 rsz 1011

rsz 033 rsz 044 

   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ   สำนักเทคโนโลยีชุมชน  ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  อำเภอพรเจริญ  และองค์การบริหารส่วนตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร  “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค”   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  เมื่อวันที่  ๒๙  -  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการผลิตสินค้า  OTOP  และการอุปโภคบริโภค  จำนวน  ๓๐  ราย  ได้แก่  กลุ่มทอผ้าหนองทุ่ม  จำนวน  ๖  ราย  กลุ่มทำขนม  จำนวน  ๒  ราย  กลุ่มปลูกเห็ด  จำนวน  ๒  ราย  และประชาชน  จำนวน  ๒๐  ราย  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าและ  อุปโภคบริโภค  และร่วมกันผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อน  (Softener  water)  ที่มีอัตราการผลิต  ๑,๐๐๐  ลิตรต่อชั่วโมง  จำนวน  ๓๐  ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย  ท่อกรองตะกอนและสนิมเหล็ก  ท่อกรองกลิ่นสี  และท่อกรองหินปูน  ทั้งนี้ชุดกรองน้ำแต่ละชุดจะนำไปติดตั้งใช้งานในสถานประกอบการและครัวเรือนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักเทคโนโลยีชุมชน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่18/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ

 

 

rsz 27332624 1731241766915529 3949392231734970436 n rsz 27654413 1731241923582180 7009736063984799400 n

rsz 27459435 1731555253550847 2368389578080144350 n rsz 127336314 1731555703550802 1718838568538719903 n

    2 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ ตั้งเป้าปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องต่อปัจจัยแวดล้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และความต้องการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 84 คน ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดให้มีการทบทวนการทำงานและกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างความเข้มแข็งด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ ของประเทศ ไปสู่มาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นอกจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แล้ว จะมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ เพื่อปรับบทบาทให้รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พลิกโฉมกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มีความคล่องตัวและขีดสมรรถนะสูงทันสมัยตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในขณะเดียวกันสามารถขยายผลการนำ วทน. ไปใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในวันแรกเป็นการระดมสมอง และทบทวนปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผ่านการวิเคราะห์ขีดความสามารถความเข้มแข็งของหน่วยงานในด้านต่างๆ และในวันที่สองเป็นการนำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ที่ตอบสนองรูปแบบของการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในการเป็นกลไกหลักด้าน วทน. ที่สร้างรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ สามารถเชื่อมโยงเครื่องมือ/กลไกกับหน่วยงานอื่นในประเทศที่มีอยู่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่17/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

 

 

1 4 1 2

1 1 1 3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย นางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุดฯ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ห้องสมุดสีเขียว” หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.อภิภู  สิทธิภูมิมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ ให้การต้อนรับ และเจ้าหน้าที่หอสมุดฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

        ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และเตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งคือ ห้องสมุดที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

        ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งพัฒนาห้องสมุดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับบริบทการให้บริการขององค์กรและทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่16/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเซรามิกเพื่อการส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
  2. (ข่าวที่15/2561) วศ./กระทรวงวิทย์ฯ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตรวจประเมิณ “APLAC Peer evaluation”
  3. (ข่าวที่14/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสากล
  4. (ข่าวที่13/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
  5. (ข่าวที่12/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ
  6. (ข่าวที่11/2561) วศ. / ก.วิทย์ เปิดห้องสมุดฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารด้านสารสนเทศ ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ต้นแบบในประเทศ
  7. (ข่าวที่10/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ เข้าร่วมงาน "เสวนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ"
  8. (ข่าวที่9-2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมติดตามความร่วมมือ กสอ. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วย วทน.”
  9. (ข่าวที่8/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับผ้าทอไทยให้ได้มาตรฐาน สู่ระดับสากล
  10. (ข่าวที่7/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017