th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่129/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น

C6 2 C6 4

C6 1 C6 3

      วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปอาหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ร้านกล้วยบ้านก้อง) อำเภอเมือง และกลุ่มกล้วยเล็บมือแปรรูปบ้านหนองบัว อำเภอสวี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
     ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น วศ. จึงได้หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการร่วมกัน และให้คำปรึกษาแนะนำโดยใช้องค์วามรู้ด้าน วทน. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่128/2565)วศ.อว. เปิด Lab ต้อนรับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

C5 2 C5 1

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำทีมโดย ดร. กรธรรม สถิรกุล และ ดร. เอกรัฐ มีชูวาศ กองวัสดุวิศวกรรม ให้การต้อนรับ คณะทีมเข้าศึกษาดูงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าน วิริยา หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ PAPR กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อหารือการทดสอบหน้ากากสำหรับปฏิบัติการป้องกันไฟป่า และแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่127/2565) วศ.อว. จัดประชุมเครือข่าย ศปว. เสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

C4 2 C4 1

C4 4 C4 3

 

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนจาก 18 หน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. กว่า 40 คน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
            การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลห้องสมุดและความร่วมมือในการร่วมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของเครือข่ายสมาชิก ศปว. ผลักดันการทำระบบกลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ สืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ภายใต้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันของ ศปว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรของเครือข่ายจากจุดเดียว พร้อมทั้งสามารถค้นหาและแสดงผลการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการร่วมจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 ยกระดับการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเครือข่าย ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกิดความร่วมมือมากขึ้น และขยายโอกาสในการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่126/2565)วศ.อว. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน บ.ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงาน

C3 1 C3_4.jpg

C3_2.jpg C3 3

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เข้าหารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม วว. ชั้น 3 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ทั้งนี้ หน่วยงานเอกชนดังกล่าวเป็นผู้ผลิตเส้นใยประดิษฐ์จากวัตถุดิบเยื่อกระดาษ โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ วศ. กลุ่มเส้นใยธรรมชาติ กองวัสดุวิศวกรรม ด้านการทดสอบการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบสำหรับทำเยื่อกระดาษ และการทดสอบเยื่อและผลิตภัณฑ์กระดาษ เพื่อเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : กัญญาณัฐ เทวงษา ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่125/2565)วศ.อว. เสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

C2 2 C2 3

C2 1 C2 4

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information security awareness training)” ได้รับเกียรติจาก คุณพลากร ลาภอลงกรณ์ ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และนายเดช บัวคลี่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กว่า 80 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
    ทั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร วศ. มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงการวางแผนและกระบวนการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุกต่อความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่เข้ามาในระบบสารสนเทศ โดยการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ วศ. ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานและที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามเป้าหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร และเพื่อพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ภาพ : เอกพจน์ เกลี้ยงงาม

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

  1. (ข่าวที่124/2565)วศ.อว. เสริมองค์ความรู้ระบบ RPA เล็งยกระดับเครื่องมือการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
  2. (ข่าวที่123/2565)วศ.อว. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหลักการและโครงสร้างกฏหมาย ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไทย
  3. (ข่าวที่122/2565)วศ.อว. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี ดันผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสตูลสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
  4. (ข่าวที่121/2565)วศ.อว.ลงพื้นที่สตูล สำรวจปริมาณไมโครพลาสติกและโลหะหนักในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ
  5. (ข่าวที่120/2565) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565
  6. (ข่าวที่119/2565)วศ. ร่วมกับ สจล. เสริมประสิทธิภาพบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบโจทย์และรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
  7. (ข่าวที่118/2565) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม รายการ Chemical Oxygen Demand(COD) in water
  8. (ข่าวที่117/2565)วศ.อว. หนุนการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืนจัดสัมมนาสร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  9. (ข่าวที่116/2565)บุคลากร วศ. รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
  10. (ข่าวที่115/2565)วศ.ร่วมงาน ครบรอบ 3 ปี วันสถาปณา กระทรวง อว.

Page 1 of 280

footer dssnews