th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่305/2565) วศ.อว. จัดฝึก “การดับเพลิงชั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกปฏิบัติซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2565

301165 1.jpg   301165 2.jpg

301165 3.jpg   301165 4.jpg

          29 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การดับเพลิงชั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกปฏิบัติซ้อมอพยพหนีไฟ กรมวิทยาศาตร์บริการ” เพื่อให้บุคลากรของ วศ. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันภัยและวิธีการระงับอัคคีภัย ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราชการและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นายนพนัย โพธิ์หาร นายวรัญชัย หนูบุญ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาเป็นวิทยากร ทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีบุคลากร วศ. รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนกว่า 200 คน โดยภาคเช้าให้ความรู้ทางทฤษฎี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฎิบัติ ภาคบ่ายมีการซ้อมอพยพหนีไฟของบุคลากรอาคารตั้ว ลพานุกรม ตลอดจนฝึกการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงชั้นต้นให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่304/2565) วศ.อว.เปิดบ้านต้อนรับ เบทาโกร หารือความร่วมมือต่อยอดนวัตกรรมอาหารไทยสู่สากล

 221165 1 1 1.jpg    221165 2 1 1.jpg

221165 3 1 1.jpg   221165 4 1 ๅ.jpg

          22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ เปิดบ้าน วศ. ให้การต้อนรับ นายภณธกร วงศ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์นวัตกรรมอาหารเบทาโกร (Food Innovation Center) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่เบทาโกร ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกันกับ วศ. และเข้าศึกษาดูงานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Taste sensing system , Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) and Mass Spectrometry (MS) ฯลฯ ห้องปฏิบัติการทดสอบรสชาติอาหารไทย , ห้องปฏิบัติการอาหารเชิงโมเลกุล เป็นต้น
        การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ด้านการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร การวิเคราะห์ทดสอบ และวิจัยนวัตกรรมฯ เพื่อเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจอาหารของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ก้าวทันโลก และเติบโตอย่างยั่งยืน

       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่303/2565) วศ. อว. เสริมสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

211165 1.jpg   211165 2.jpg

211165 3.jpg   211165 4.jpg

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดเวทีสนทนาประสา วศ. เรื่อง ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน โดย นายเดช บัวคลี่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (CISO วศ.) เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กว่า 120 คน
          ทั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งหวังให้บุคลากร วศ. มีความตระหนักถึงภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำแนวทางการป้องกันการโจมตีข้อมูลไปปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเองและองค์กร และเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการของ วศ. และประชาชนต่อไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่302/2565) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. เฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการ CAV Proving ground ณ EECi

191165 1.jpg   191165 2.jpg

191165 3.jpg   191165 4.jpg

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ภายในวังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง, เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, แบตเตอรี่และการขนส่งสมัยใหม่, ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, การบินและอวกาศ รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ โดยจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทย และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
           ในการนี้ นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการ สนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (CAV Proving ground) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่จัดตั้งในพื้นที่ EECi ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

(ข่าวที่301/2565) วศ.อว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกั้นสีด้วยการใช้กาวแป้งสำหรับการทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ” ณ จังหวัดสตูล

161165 1.jpg   161165 2.jpg

161165 3.jpg   161165 4.jpg

           เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกั้นสีด้วยการใช้กาวแป้งสำหรับการทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ” ณ ที่ทำการกลุ่มพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการแผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเปและผ้าบาติก เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสตูลและสร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงสมบัติด้านคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการใช้กาวแป้งกั้นสีและการสกัดสีธรรมชาติให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่าย และยังสามารถสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มได้อีกด้วย
           ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสตูลสามารถมนำเทคโนโลยีการใช้กาวแป้งกั้นสีสำหรับการทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติมาพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctorD

 1. (ข่าวที่300/2565) วศ. อว. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ” ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
 2. (ข่าวที่299/2565) วศ.อว. ปลูกจิตสำนึกเสริมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 3. (ข่าวที่298/2565) วศ.อว. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 4. (ข่าวที่297/2565) วศ.อว. ได้เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2565” ครั้งที่ 1/2565 (Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022)
 5. (ข่าวที่296/2565) วศ.อว. ลงพื้นที่ภาคใต้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก สกสว. และสำนักงบประมาณ ในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการวิจัยฯ
 6. (ข่าวที่295/2565) กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) เสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ “5ส และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
 7. (ข่าวที่294/2565) วศ.อว. จับมือ กรอ. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาและรับรองบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. (ข่าวที่293/2565) วศ. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
 9. (ข่าวที่292/2565) วศ.อว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง Researcher Profiles and Academic Identifiers
 10. (ข่าวที่291/2565) วศ.อว. ร่วมงานแถลงข่าว Asia International Hemp Expo เผยความพร้อมปักหมุดประเทศไทย สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชง เปิดเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญครั้งแรกในไทย 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้

Page 1 of 313