th en 

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่ 99/2566) วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยางจากทั่วประเทศให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล

F23 2 F23 1

F23 3 F23 4

 

            วันที่ 22 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมยางสู่สากล ณ ห้อง BSc 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการด้านยางแท่งทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60 คน
            ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีความสำคัญของประเทศไทย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้มั่นคง” โดยยุทธศาสตร์ยางพาราฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย และ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัตินั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
            วศ.ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราของประเทศ โดยดำเนินโครงการ “การวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี” ภายใต้ 2 แนวทาง คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใหม่และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยเพื่อการใช้งานในประเทศ และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของยางและผลิตภัณฑ์ยาง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-พ.ศ.2566 การดำเนินงานได้มีการบูรณาการระหว่าง วศ.กับหน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน คือ (1) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ (3) ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการบูรณาการกับหน่วยงานภายใน วศ. 5 หน่วยงาน คือ กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (บท.) กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (คอ.) และ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) เพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราของประเทศแบบครบวงจรได้
            โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก” ในครั้งนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025 และการจัดทำเอกสารในระบบ ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 และ 8-10 มีนาคม 2566 การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านยางแท่ง มีความเข้าใจในข้อกำหนด กฎระเบียบ และสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางแท่งเพื่อการส่งออก รวมไปถึงสถิติสำหรับงานทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง และการจัดการเครื่องมือวัดตลอดจนการทดสอบความชำนาญ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผลิตภัณฑ์ยางของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ ได้แก่ นางสาวปฏิมาภรณ์ สังข์น้อย กองการยาง กรมวิชาการเกษตร, นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ (บร.วศ.), นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ (บท.วศ.), ดร.อรวรรณ ปิ่นประยูร (วว.วศ.), นายเจตนา ทองใบ (สค.วศ.) ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกและโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 98/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Caliper (Digital) และ Calibration of Dial Gauge (Digital)

 

F22 2 F22 1

 

            เมื่อเร็วๆนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการเวียนเครื่องมือกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบจำนวน 2 รายการ คือ Calibration of Micrometer (Digital) และ Calibration of Thickness Gauge (Digital) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีกำหนดการเริ่มต้นเวียนวัตถุตัวอย่าง (artifact) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะสิ้นสุดประมาณเดือนกรกฎาคม 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าว มีห้องปฎิบัติการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 53 ห้องปฏิบัติการ ซึ่งห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมต้องส่งเจ้าหน้าที่มารับวัตถุตัวอย่าง ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามวันเวลาที่ได้รับการนัดหมาย
            การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญฯ ในสาขาสอบเทียบรายการนี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องแก่เครื่องมือวัด ในการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติ ที่มีใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก การแพทย์ วัสดุนวัตกรรม และการวิจัยต่างๆ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความยาวและมิติ จึงจำเป็นต้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลการทดสอบและสอบเทียบ สำหรับการยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนระบบ NQI ของประเทศ เป็นการสร้างหลักประกันทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ช่วยลดการกีดกันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 97/2566)วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบรายการ Calibration of Gauge Block

F21 1 F21 2

 

             เมื่อเร็วๆนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการเวียนเครื่องมือกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ จำนวน 1 รายการ คือ Calibration of Gauge Block ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีกำหนดการเริ่มต้นเวียนวัตถุตัวอย่าง (artifact) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 และจะสิ้นสุดเดือนเมษายน 2566 มีห้องปฎิบัติการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 9 ห้องปฏิบัติการ ในการนี้ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมต้องส่งเจ้าหน้าที่มารับวัตถุตัวอย่าง ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามวันเวลาที่ได้รับการนัดหมาย
            การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญฯ ในสาขาสอบเทียบรายการนี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ในการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความยาวและมิติที่ใช้ Standard gauge Block ถ่ายค่าความถูกต้องให้กับเครื่องมือวัดประเภท Small Tool เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียริคาลิปเปอร์ ที่มีใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เหล็ก วัสดุนวัตกรรม และการวิจัยต่างๆ ดังนั้น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านความยาวและมิติ จึงจำเป็นต้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลการทดสอบและสอบเทียบ สำหรับการยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนระบบ NQI ของประเทศ เป็นการสร้างหลักประกันทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ช่วยลดการกีดกันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 96/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาชีพผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

F20 1 F20 2

F20 3 F20 4

 

            วันที่ 20 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กองเทคโนโลยีชุมชน โดย นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานผลิตภัณฑ์ด้านวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และสินค้าจากฝึมือผู้ต้องขังหญิง ให้มีการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิต รวมทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษให้สามารถมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

(ข่าวที่ 95/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

F19 1 F19 3

F19 4 F19 2

 

            วันที่ 17 มีนาคมคม 2566 นายวันชัย สุวรรณหงษ์ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานเปิดงานอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สำหรับพนักงานทำความสะอาด วศ. ซึ่งจัดโดย กองวัสดุวิศวกรรม (วว.) โดยมี ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ,ดร.พรพิมล กำเนิต นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ,นางสาวกิตติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วศ. มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เป็นพนักงานทำความสะอาด จำนวน 47 คน ณ ห้แงประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้วฯ วศ.
            หลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และปฏิบัติตามข้อกำหนดการประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE , www.facebook.com/ScienceDoctor

  1. (ข่าวที่ 94/2566) วศ.อว. ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการสำนักงาน กสทช. มุ่งสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น
  2. (ข่าวที่ 93/2566) วศ.อว. Open House เยี่ยมชมภารกิจ “กองสอบเทียบเครื่องมือวัด”
  3. (ข่าวที่ 92/2566) กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  4. (ข่าวที่ 91/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร หนุนผู้ประกอบการสร้างอาชีพ รายได้ อย่างยั่งยืน
  5. (ข่าวที่ 90/2566) วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมี”
  6. (ข่าวที่ 89/2566) วศ.อว. จัดอบรมนักวิทย์ฯ หนุนศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในศูนย์ทดสอบด้านวัสดุ
  7. (ข่าวที่ 88/2566) วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สาขาอาหาร รายการ Moisture, Protein, Fat and Ash in Milk powder
  8. (ข่าวที่ 87/2566) วศ. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำ ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งสารแขวนลอย (Total Suspended Solids : TSS)
  9. (ข่าวที่ 86/2566) พันธมิตร ไทย-จีน วศ.อว. จับมือ TUSPARK WHA และ ADIRC ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศไทย
  10. (ข่าวที่ 85/2566) วศ. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17065 : 2012 ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ”

Page 1 of 339