ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่114/2563)วศ.อว. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพ”

         A1 3 A1 4

        A1 2 A1 1

         วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย ดีชัยยะ นักวิชาการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มาเป็นวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (Workshop) ณ ห้อง 519 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          การจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อออนไลน์สำหรับถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่ความเป็นสากล ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในด้านการจัดการเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ/ตรวจสอบสินค้าอย่างถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 ในเรื่องระบบมาตรวิทยา ความสอบกลับได้ของการวัด ระบบการจัดการเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 version 2017 การเลือกใช้ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การตีความใบรายงานผลการสอบเทียบ และการทวนสอบใบรายงานผลการสอบเทียบ
          ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการสัมมนา บุคลากรห้องปฏิบัติการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการเครื่องมือวัดให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพนำไปสู่ผลการวัดที่น่าเชื่อถือ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าสู่ระดับตลาดโลก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่113/2563)วศ.อว. ขอแนะนำสารสนเทศสำหรับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตนเองในช่วงวิกฤต COVID-19

         100850658 3220697751303249 9072976429771128832 o

          แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเริ่มผ่อนคลายลงบ้างแล้ว แต่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน ยังคงเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในระยะที่ 2 เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำคู่มือและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ครอบครัว ผู้สูงอายุ และการปฏิบัติตัวในที่สาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชนนำไปใช้ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รวบรวมคู่มือและคำแนะนำสำหรับประชาชนทั้งในรูปแบบหนังสือ บทความ รวมถึงภาพ infographic เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วโดยทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลคู่มือและคำแนะนำสำหรับประชาชนได้ที่http://lib1.dss.go.th/covid/index.php/people-1ซึ่งประกอบด้วยสารสนเทศที่รวบรวมไว้ เช่น

     • แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข
     • แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) โดย กรมควบคุมโรค
     • คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค COVID-19 โดย กรมอนามัย

        หากท่านต้องการค้นคว้าองค์ความรู้ในรูปแบบ infographic ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าถึงได้ที่ ??http://lib1.dss.go.th/…/index.…/knowledge/covid-19-knowledge

        นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังได้รวบรวมคู่มือ/คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ งานวิจัย และฐานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับ COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ทันที โดยเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางเดียวที่ http://lib1.dss.go.th/covid

          ทั้งนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นแหล่งรวมคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่หลากหลาย ได้รับการตรวจสอบและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสารสนเทศเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2201 7250-55 หรือ 02 201 7000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าว112/2563)วศ.อว.ประชุมออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคการศึกษา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare

         C7 4 C7 3

          C7 2 C7 1

         วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร วศ. ประชุมหารือร่วมกับ คณะทำงาน รมว.อว. และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการพัฒนา NQI for Healthcare เป้าหมายจัดทำการพัฒนา NQI หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ บูรณาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกัน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          นางสาวนิสากรฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ได้เห็นถึงพลังในการขับเคลื่อนด้าน Healthcare ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงวิกฤต โดยขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วเริ่มสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิตจริง เช่น ชุด PPE Isolation gown

          อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบ NQI for Healthcare ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นความสำคัญการเตรียมพร้อมขับเคลื่อน NQI ของประเทศ ด้าน Healthcare การหารือร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการพัฒนา NQI ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ บูรณาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค โดยมีกลไกระบบ NQI ที่แข็งแรงและพัฒนาควบคู่กันไป///

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่111/2563)วศ.อว. อบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล รองรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้

C6 4 C6 3

C6 1 C6 2

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร "สถิติสำหรับงานวิเคราห์ทดสอบ" ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคภาคใต้ เพื่อพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสากลของ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์นายปัญญา คำพยา และนายนวรัฐ เทศพิทักษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่าย จำนวน 42 คน เป้าหมายเพื่อให้สามารถจัดทำระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

(ข่าวที่110/2563)วศ.อว.หารือร่วมกับราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่าย สถาบันวิจัยยาธรรมชาติ ไทย-จีน

C5

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับและหารือร่วมกับ ดร. พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทย-จีน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวนิสากรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับเกียรติเชิญร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทย-จีน เป็นเรื่องสำคัญที่กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีส่วนร่วมบูรณาการร่วมมือในการพัฒนายา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สมุนไพร เป้าหมายร่วมกันพัฒนาให้ได้สูตรชัดเจน มีมาตรฐาน ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยพร้อมจัดทีมนักวิทยาศาสตร์ของกรมร่วมหารือการดำเนินงานได้ทันที รวมทั้งยังมีแนวทางลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมนำโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรับรอง ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ภาคีสมาชิกเครือข่ายสถาบันวิจัยยาธรรมชาติไทย-จีน มีแนวทางความร่วมมือและแนวทางการดำเนินงานในลักษณะ Co-Platform บนกรอบความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านการวิจัยและพัฒนาทางคลินิกการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาธรรมชาติและสุขภาพ ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม/////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

  1. (ข่าวที่109/2563)วศ.อว. ขอแนะนำสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการและ SMEs เพื่อบริหารจัดการกิจการในช่วงวิกฤต COVID-19
  2. (ข่าวที่108/2563)วศ.อว.หารือและเยียมชม บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
  3. (ข่าวที่107/2563)วศ.อว. พร้อมผนึกกำลัง ม.พะเยา พัฒนา online educaton สร้างนักศึกษาและห้องปฏิบัติการมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
  4. (ข่าวที่106/2563)วศ.อว. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณค่าทางโภชนะอาหารสัตว์ ให้ได้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  5. (ข่าวที่105/2563)วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากล จัด online training รูปแบบใหม่เน้นฝึกปฏิบัติเสริมทักษะบุคลากรมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  6. (ข่าวที่104/2563)วศ.อว. แนะใส่ใจเลือกภาชนะเมลามีนเหมาะสม ปลอดภัยในช่วงกินร้อนป้องกันโควิด – 19
  7. (ข่าวที่103/2563)วศ.อว. ประชุมหารือ กับ สวทช. เรื่องความร่วมมือจัดทำหลักสูตร Career for 21th Century E-learning
  8. (ข่าวที่102/2563) 4องค์กรเอกชน 2 กระทรวง ผนึกกำลัง พัฒนา PPE รุ่นเราสู้ สำเร็จพร้อมผลักดัน NQI อุตสาหกรรมทางการแพทย์ไทย สร้างความเชื่อถือก้าวสู่อาเซียน
  9. (ข่าวที่101/2563)วศ.อว. รับมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จากบริษัทยูซี เทรดดิ้ง จำกัด
  10. (ข่าวที่100/2563)วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Page 1 of 172

footer dssnews