ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่195/2561) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

 

 

C6 6 C6 5

C6 7 C6 8

15 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์“คน รัก คลอง”... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ในการนี้ ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และรักษาการเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่196/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หนุนผู้ประกอบการภาคใต้ OTOP คัดสรรสินค้าคุณภาพจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค จ. ปัตตานี

 

 

C7 1 C7 4 

C7 2 C7 3  

15 ธันวาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ได้มีช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิต และคัดสรรได้คุณภาพและมาตรฐานแล้ว โดยจัดให้มีการเปิดตลาดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ OTOP ได้จำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผู้ประกอบการ OTOP นำสินค้าคุณภาพเข้าร่วมจำหน่ายจำนวนกว่า 60 กลุ่ม 
​                       นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในโอกาสเข้าร่วมการเปิดตลาด กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา โดยลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าผ้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร และของใช้ รวมทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานมาระยะหนึ่งแล้ว มีผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มได้ให้ความสำคัญและพัฒนาการผลิตต่อเนื่องและสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายช่วยทดสอบความต้องการของตลาดที่จะส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าต่อเนื่อง มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
​                    ทั้งนี้การเปิดช่องทางตลาดครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินงานโครงการยกระดับ OTOP (Bigrock) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เน้นนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ยกระดับสินค้าให้ประสบความสำเร็จ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าคุณภาพผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร และของใช้ ที่ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกซื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่เป็นสินค้าพื้นเมืองจากผู้ผลิตโดยตรง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่194/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดงานจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นของขวัญ ให้ประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562

 

 

C6 1 C6 4

C6 2 C6 3

13 ธันวาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” เป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ OTOP มาทดสอบตลาดช่วยให้ผู้บริโภคได้พบผู้ประกอบการโดยตรง โดยคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการผลิตแล้วมาจัดจำหน่าย ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผ้าและสิ่งทอ และกลุ่มของใช้ของประดับตกแต่ง หมุนเวียนเข้าร่วมจัดจำหน่ายกว่า 20 ร้านค้า 
                     นางอุมาพร สุขม่วง กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP ด้านอาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ของใช้-ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งเสริมการทดสอบตลาดกับผู้บริโภค ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางการแข่งขัและเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าต่อไป
                     “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดตั้งแต่วัน 13 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 ผู้ที่สนใจเลือกซื้อสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562 สามารถเข้าชมได้ ภายในงาน “ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง(SAL) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่193/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 

 

C5 1 C5 4 C5 2 C5 3

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียน จาก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 96 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          ทั้งนี้คณะอาจารย์ และนักเรียน จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ได้ศึกษาเข้าดูงาน สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหอสมุดและคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และเข้าศึกษาดูงาน 3 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบไฟเบอร์ในอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ประสบการณ์ให้นักเรียน และเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียน และสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่192/2561)โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน

 

 

C4 1 C4 2

C4 3 C4 4

วันที่ 4-12 ธันวาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนายอรุณ คงแก้ว นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน และคณะ ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 คน
          โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เรื่องน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และได้ฝึกปฏิบัติผลิตสารกรองสนิมเหล็ก ผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนมีกำลังการผลิต 600 – 1,000 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 65 ชุด นำไปติดตั้งใช้งานในกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เครื่องกรองน้ำอ่อนเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่มีต้นทุนต่ำ บำรุงรักษาง่าย สามารถผลิตขึ้นมาเองได้ ผลจากการฝึกอบรมครั้งนี้เกิดวิทยากรตัวคูณระดับท้องถิ่นสามารถขยายผลการดำเนินงานในท้องถิ่นต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่191/2561)โครงการ Big Rock ยกระดับ OTOP ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP” ในพื้นที่ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
  2. (ข่าวที่190/2561)คณะผู้บริหาร วศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
  3. (ข่าวที่189/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย เสริมสร้างความสุขในที่ทำงาน
  4. (ข่าวที่188/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สุโขทัย จัดสัมมนาฯเชิงลึก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
  5. (ข่าวที่187/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม :Thailand 4.0 in the Making
  6. (ข่าวที่186/2561)กรมวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปพืชสมุนไพรไทย
  7. (ข่าวที่185/2561)ผู้แทนจาก Korea Electronics Association (KEA) ร่วมประชุมหารือกิจการด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียน
  8. (ข่าวที่184/2561)ผลงานเครื่องกรองน้ำอ่อน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP และชุมชน จัดแสดงต่อคณะรัฐมนตรี
  9. (ข่าวที่183/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่หนองคาย แก้ปัญหาพัฒนาการผลิตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
  10. (ข่าวที่182/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง จ.หนองคาย