ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่26/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

rsz 1022 rsz 1011

rsz 033 rsz 044 

   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และสิ่งทอ   สำนักเทคโนโลยีชุมชน  ดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  อำเภอพรเจริญ  และองค์การบริหารส่วนตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร  “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค”   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู  เมื่อวันที่  ๒๙  -  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑  แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้น้ำเพื่อการผลิตสินค้า  OTOP  และการอุปโภคบริโภค  จำนวน  ๓๐  ราย  ได้แก่  กลุ่มทอผ้าหนองทุ่ม  จำนวน  ๖  ราย  กลุ่มทำขนม  จำนวน  ๒  ราย  กลุ่มปลูกเห็ด  จำนวน  ๒  ราย  และประชาชน  จำนวน  ๒๐  ราย  ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าและ  อุปโภคบริโภค  และร่วมกันผลิตเครื่องกรองน้ำอ่อน  (Softener  water)  ที่มีอัตราการผลิต  ๑,๐๐๐  ลิตรต่อชั่วโมง  จำนวน  ๓๐  ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วย  ท่อกรองตะกอนและสนิมเหล็ก  ท่อกรองกลิ่นสี  และท่อกรองหินปูน  ทั้งนี้ชุดกรองน้ำแต่ละชุดจะนำไปติดตั้งใช้งานในสถานประกอบการและครัวเรือนต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักเทคโนโลยีชุมชน 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่25/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ รายงาน คตป. สรุปผลการดำเนินงานการบริการด้าน วทน.

 

 

rsz img 3711 rsz img 3715

rsz img 3723 rsz img 3753

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการส่งเสริม และยกระดับจนประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6  วศ.

ทั้งนี้ วศ. ได้ส่งเสริม และยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดการและขนาดย่อม(SME) ให้สามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานสากล และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ระดับสากล รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง /////////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว : สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่24/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

 

 

rsz img 3621 rsz img 3644

rsz 2018 02 22 5 rsz img 3634 

21 กุมภาพันธ์ 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(วท.) โดย ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนา “การพัฒานาคุณภาพการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก” และ “การทดสอบและการสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ” โดยการสัมมนานี้มุ่งเป้าถ่ายทอดความรู้วิชาการและเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบการพัฒนาและควบคุณภาพในกระบวนการผลิตกระดาษ รองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ตั้งแต่วันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 55 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ได้เล็งเห็นความสำคัญการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ช่วยพัฒนาคุณภาพกระดาษ ที่ปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็ง ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะมีน้ำหนักเบา ต้นทุนขนส่งต่ำ ปรับเปลี่ยนรูปทรงเหมาะสมกับลักษณะสินค้าได้ง่าย และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยเทคโนโลยี เทคนิคการทดสอบและสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ  จะช่วยพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษให้มีคุณภาพ มีการควบคุมเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  

ทั้งนี้  นายสันติกุล  ยานะจิต  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัท ดี.เอ.รีเซิทร์เซ็นเตอร์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การสัมมนาครั้งนี้ช่วยให้ได้รับความรู้วิชาการด้านกระดาษที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ  รวมทั้งความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์กระดาษ และสอบเทียบเครื่องทดสอบกระดาษ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษสามารถนำไปพัฒนาบุคลากรในห้องปฏิบัติการ ช่วยแก้ปัญหาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น/////////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ผู้ตรวจข่าว : วลัยพร ร่มรื่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่23/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จัดบูธแสดงการรับรองผลิตภัณฑ์สนับสนุนผู้ประกอบการเซรมมิก OTOP และ SMEภายใต้งานอุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 จ. ลำปาง

 

 

rsz 31 rsz 2145134

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)ได้มอบหมายนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด หัวหน้ากลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จัดนิทรรศการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเซรามิก OTOP และ SMEs ในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ด้านการรับรองผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยเฉพาะที่ใช้กับอาหาร สนับสนุนสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันตลาดภายในและต่างประเทศได้ ภายใต้งาน อุตสาหกรรมเซรามิก 4.0 : Ceramic Industry 4.0  จ.ลำปาง

วศ. ได้ปรับบทบาทดำเนินงานเชิงรุกให้มีกลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เน้นผลงานเป็นรูปธรรมในการออกใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณลักษณะคุณสมบัติเป็นไปตามข้อตกลง ข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ให้ความสำคัญการรับรองผลิตภัณฑ์เซรามิกในภาคเหนือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ จ. ลำปาง ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้คาดหวังพบปะผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญการรับรองผลิตภัณฑ์เซรามิก ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เท่าเทียมมาตรฐานนานาชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การจัดงานอุตสาหกรรม 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23กุมภาพันธ์ 2561 โดยภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีนวัตกรรม และการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิก ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม อ.เกาะคา จ. ลำปาง//////

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ที่มาข้อมูล : กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการเเละรับรองผลิตภัณฑ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่22/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เน้นประกันคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

 

 

rsz image 33e8a0c rsz mg 4804

rsz image 1b505f0 rsz image 33e8a0c

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 / นางแน่งน้อย เวทยพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตาม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO โดยได้ชี้แจงผลการดำเนินงานให้การบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) แก่ผู้ประกอบการ ที่มุ่งเน้นประกันคุณภาพการให้บริการที่มีการควบคุมและตรวจสอบได้ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6  วศ.

ทั้งนี้ วศ. เน้นการให้บริการที่รักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับประกันคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่สามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นในขอบข่ายของการรับรองกระบวนงานให้บริการ ได้แก่  การบริการหอสมุดและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การบริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของปฏิบัติการทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ ของสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  การบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน  และการบริการรับ – ส่งตัวอย่างและรายงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข่าว :  สุกฤต แก้วบุญ ภาพ : คุณวุฒิ ลี่แตง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่21/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การต้อนรับ คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก Kansas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. (ข่าวที่20/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  3. (ข่าวที่19/2561)วศ./ก.วิทย์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร “การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกระบวนการผลิตและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  4. (ข่าวที่18/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การ
  5. (ข่าวที่17/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
  6. (ข่าวที่16/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตเซรามิกเพื่อการส่งออก กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
  7. (ข่าวที่15/2561) วศ./กระทรวงวิทย์ฯ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ตรวจประเมิณ “APLAC Peer evaluation”
  8. (ข่าวที่14/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 127 ปี มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. ให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานสากล
  9. (ข่าวที่13/2561)สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือกับ สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
  10. (ข่าวที่12/2561)วศ./กระทรวงวิทย์ฯ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ