ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่10/2560)วศ. / ก.วิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)

วศ. / ก.วิทย์ฯ ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)

 

 

 

 

 

 

 

  

         

               19 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สท.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงาน ศปว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสมาชิก ศปว. 24 หน่วยงาน จาก 29 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ได้ร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินกิจกรรมของ ศปว. ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดการ Sharing ทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (STI) บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมและบริการ เพื่อนำขุมทรัพย์สารสนเทศของเครื่อข่ายสมาชิกสู่การสร้างนวัตกรรม

                                                                                                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่9/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ศ. / ก.วิทย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ

 

   

 

 

 

          16 มกราคม 2560 นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ข้าราชการตำรวจ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.อ.ฉัตรชัย นันทมงคล นักวิทยาศาสตร์ (สบ๔) พร้อมคณะรวม 6 ท่าน เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการห้องปฎิบัติการ ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง มีหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีอาญา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแผนในการจัดทำห้องปฎิบัติการ ให้ได้มาตรฐานว่าด้วยความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC17025) เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและประชาชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่8/2560) วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ

SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            วันที่ 12-13 มกราคม 2560 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานกว่า 150 คน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

   ด้วยนโยบายด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และมีความสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2564) ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล และสาขาอื่นๆ เช่น ยางและผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสำคัญให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้นำเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มภาคผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

        ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ในภูมิภาคเพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก และมีระบบบริหารงานคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จึงได้จัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ SMEs ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกล้เคียง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งด้านการบริหารงานคุณภาพและวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมทั้งทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการ SME ครบวงจร และกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการ

         โดยเป้าหมายมุ่งยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบในภูมิภาค ให้เป็นตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการ SME ครบวงจร และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพ  ที่ใช้เรื่องของ“มาตรฐาน” เป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าให้เท่าเทียมกันในตลาดโลก  นับเป็นเครื่องมือทางการค้าที่สำคัญในการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ยังนำมาใช้เป็นกฎระเบียบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนในประเทศ มุ่งเร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภคและหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย 

     ภายในงานสัมมนายังมีการบรรยาย เรื่อง ประโยชน์ของการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ Smart SMEs   การให้บริการของศูนย์บริการ SME ครบวงจร และกิจกรรมที่สนับสนุนผู้ประกอบการ  การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025  การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยกิจกรรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการเสวนา วิเคราะห์ เจาะลึก ไขปัญหาให้ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  จากทีมวิทยากรนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

            ทั้งนี้การจัดสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 ------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ10400 

โทร 02 201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์ www.dss.go.th  Facebook  : www. Facebook.com /DSSTHAISCIENCE  

(ข่าวที่7/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มจพ. “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง”

วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมมือ มจพ.

 “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง”

 

 

 

          วันที่ 9 มกราคม 2560  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการภาคกลาง” ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมมือระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงรับสมัครผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การกล่าวต้อนรับ และอาจารย์สุเทพ จันทน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว / ภาพ : จิตลดา คณีกุล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่6/2556) วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์

ในงานแถลงข่าวถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

          วันที่ 6 มกราคม 2560 / ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12–14 มกราคม 2560 ภายใต้แนวคิด นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ซึ่งจัดเตรียมสถานีกิจกรรมและทดลองทางวิทยาศาสตร์ ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ และสัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด รวม 29 สถานี กว่า 100 กิจกรรม

          ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า งานถนนสายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทย หันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการจัดกิจกรรมนี้ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธี และถนนพระรามหก โดยในปีนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้สร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายใต้แนวคิด สถานีสร้างสรรค์พาเพลิน มีกิจกรรม 3 โซน 9 สถานีในวันงาน และได้นำบางส่วนมาจัดแสดงในงานแถลงข่าว ได้แก่

          - กิจกรรม “หนูน้อยผลิตพิมเสนน้ำ” เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จัก พิมเสน การบูร เมนทอล  น้ำมันหอมระเหยสมุนไพร แต่ละชนิดรวมถึงขั้นตอนในการผลิตพิมเสนน้ำสมุนไพรที่ปลอดภัยถูกต้อง และได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้

          - กิจกรรม “Cube Paper Craft” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆและเยาชน จะได้ทำโมเดลกระดาษที่เป็นคาแร็กเตอร์ยอดนิยมหลายแบบ และยังสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย

         - กิจกรรม “Innovation นวัตกรรมพาฝันของน้อง” เป็นสถานีที่จะให้เด็กได้สัมผัส เล่น เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หลากหลาย ได้แก่ รถไฟรางนวัตกรรมพาฝัน เป็นต้น

         ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม "ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2560" ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์จริง ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น โดยสอบถามรายละเอียดการเข้างานเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

  1. (ข่าวที่5/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. (ข่าวที่4/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน รวมใจถวายพระพร รัชกาลที่ 10
  3. (ข่าวที่3/2560) วศ. / ก.วิทย์ฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วศ. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560)
  4. (ข่าวที่2/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
  5. (ข่าวที่1/2560) วศ./ก.วิทย์ฯ แนะ ใช้ภาชนะอาหารให้ปลอดภัยในเตาไมโครเวฟ
  6. (ข่าวที่143/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่สระแก้ว แก้ปัญหาพัฒนาการผลิต ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อรายได้ที่ยั่งยืน
  7. (ข่าวที่142/2559) วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่เขตหนองแขม บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าดำ
  8. (ข่าวที่141/2559) วศ./ ก.วิทย์ฯ จิตอาสา อำนวยความสะดวกประชาชน ณ สนามม้าราชตฤณมัย
  9. (ข่าวที่140/2559) วศ./กวิทย์ฯ จับมือ มจพ.พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการภาคกลาง
  10. (ข่าวที่139/2559)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคทำลูกปัดแก้วเบื้องต้น”