ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่181/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าประชุมความร่วมมือกับประเทศเครือรัฐออสเตรเลียมุ่งเป้าสร้างศักยภาพการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

B2 2 B2 3

B2 4 B2 1

วันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าประชุมหารือความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านการรับรองความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับหน่วยงาน Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ) ซึ่งเป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมทั้งประชุมความร่วมมือและเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for Persons) ที่มีประสิทธิภาพสูงของออสเตรเลีย ได้แก่ AUSTSWIM และ MOBIUS INSTITUTE มุ่งหวังสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการรับรองความสามารถบุคลากรของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

                      นางอุมาพรฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 โดยเปิดให้การรับรองสาขาแรก “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” และสาขาใหม่ที่ขยายขอบข่าย “การควบคุมและจัดการสารเคมี” จึงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเป็นยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคการผลิต โดยมีโครงการดำเนินงานรองรับหลายโครงการ มีเป้าหมายให้บุคลากรวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น โดยโครงการหนึ่งที่สำคัญคือ โครงการพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยข้อกำหนดการเป็นหน่วยรับรองบุคลากรในระดับสากล เน้นให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามข้อกำหนด สร้างความเชื่อมั่นการยอมรับ รวมทั้งตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มีเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองตลาดแรงงานโลก ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับร่วมกันในผลของการรับรองบุคลากร

                                การเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก Ms. Kylie Sheehan, General Manager Operations ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองระบบงานของประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ) โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่มุ่งมั่นพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และศึกษาค้นคว้าพัฒนาสาขาการรับรองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมรองรับการเป็น Thailand 4.0 ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่180/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

 

 

B1 4 B1 2

B1 1 B1 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียน จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 154 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

                    ทั้งนี้คณะอาจารย์ และนักเรียน จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ได้ศึกษาเข้าดูงาน 7 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบไฟเบอร์ในอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบวิตามินในอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ประสบการณ์ให้นักเรียน และเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียน และสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พรระวินทร์ ควรแย้ม ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่179/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ อาจารย์ คณะนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

 

 

A10 1 A10 2

A10 3 A10 4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย ชินชูศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด2 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์ และนิสิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาควิชาฟิสิกส์ สาขามาตรวิทยา ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้อาจารย์ และคณะนิสิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาควิชาฟิสิกส์ สาขามาตรวิทยา ได้ศึกษาเข้าดูงาน ห้องปฏิบัติการ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด1 กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด2 และกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ1 เพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ในงานสอบเทียบทางมาตรวิทยาและบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับนำไปใช้ในวิชาเรียนและอนาคตต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

(ข่าวที่178/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงาน

 

 

A9 1 A9 3

A9 2 A9 4

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นาย เดช บัวคลี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 161 คน ณ ห้องวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้คณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ศึกษาเข้าดูงาน 4 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการด้านสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากับเนื้อหารายวิชาที่เรียน โดยที่นักได้ได้ฝึกปฏิบัติจริง ในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตและต่อยอดในการศึกษาในอนาคตได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ : พรระวินทร์ ควรแย้ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

(ข่าวที่177/2561)คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561

 

 

A8 4 A8 2

A8 3 A8 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วศ. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปถวาย ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร (พระอารามหลวง)โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาชน เข้าร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) พร้อมจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน 1,126,381.75 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : โชติรส ชูจันทร์ ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 
  1. (ข่าวที่176/2561)81 ปี สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ แหล่งองค์ความรู้ เพื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้อง Lab
  2. (ข่าวที่175/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดแสดงนิทรรศการ “ภาพความทรงจำในหัวใจ..พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9”
  3. (ข่าวที่174/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเทิดพระเกียรติ ร.9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีไทย ”
  4. (ข่าวที่173/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาหารแปรรูป ใช้ วทน. สร้างนวัตกรรมอาหารส่งออก
  5. (ข่าวที่172/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ เปิดวิสัยทัศน์การดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เน้นแนวทางตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการตามยุทธศาสตร์ชาติ
  6. (ข่าวที่171/2561)วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ เปิดให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ PT Providers
  7. (ข่าวที่170/2561) 1 ตุลาคม วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  8. (ข่าวที่169/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือ มรภ.ร้อยเอ็ด คัดสรรของดีบุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP
  9. (ข่าวที่168/2561)วศ./ก.วิทย์ หนุนอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC17025 version 2017 พร้อมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
  10. (ข่าวที่167/2561)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ มรภ. บุรีรัมย์ เปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP จ. บุรีรัมย์