ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่123/2559) กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับคณะครู

และนักเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน

 

 

 

        10 พฤศจิกายน 2559 ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางรัชดา เหมปฐวี  เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จำนวน  116 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตรงจากสภาพแวดล้อมจริงและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในรายวิชาที่ศึกษาต่อไป ณ ห้องห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

        ดร.สุทธิเวชฯ ประธานกล่าวต้อนรับ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่าเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในงานด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญ กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาล ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะด้านการแข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ประกอบด้วย ด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน รวมถึงทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่หน่วยงานมีส่วนส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต

         ทั้งนี้กิจกรรมในการศึกษาดูงานทั้งหมด ประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลงนามถวายความอาลัย เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรับชมวีดิทัศน์ภาพรวมกรมวิทยาศสาสตร์บริการ การบรรยายการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ พร้อมแนะแนวทางการศึกษาเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ โดย ดร. สมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งการเปิดห้องปฏิบัติการให้ศึกษาดูงาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ที่ให้ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปอาหาร การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนาด้านอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ที่ให้ความรู้กระบวนการขั้นตอนการทำเซรามิกตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การปั้น การขึ้นรูป และการตกแต่งลวดลาย  ห้องปฏิบัติการด้านสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค ได้สัมผัสวิธีการทดสอบ เครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์บริโภค  ด้านเครื่องมือวัดได้เรียนรู้เครื่องมือวัดและความสำคัญการสอบเทียบเครื่องมือ ด้านทดสอบหาปริมาณโปรตีนในอาหารและเครื่องดื่มด้วยวิธีเจลดาหล์ (KJELDAHL METHOD) ด้านทดสอบความปลอดภัยและการเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก และสุดท้ายเป็นการให้ความรู้การสืบค้นสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วตรงตามความต้องการ

-------------------------------------------------------------------------------------

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

(ข่าวที่ 122/2559 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย

และพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

   

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ครั้งที่ 4/2559 ร่วมกับคณะผู้บริหาร โดยเน้นนโยบายงานวิจัยที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 การบูรณาการร่วมกันในพื้นที่ และสอดคล้องกับ Agenda base ของ วท. ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข่าว/ภาพ ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(ข่าวที่ 121/2559) วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านหารือการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการยุติธรรมยุคใหม่

 

วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านหารือร่วมกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เป้าหมายบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการยุติธรรมยุคใหม่

 

 


           เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดร. สุทธิเวช  ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดบ้านต้อนรับ พลตำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะ เพื่อหารือการบูรณาการร่วมกันตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นนิมิตหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการปกป้องความยุติธรรม ความมั่นคงให้ประชาชน โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นฐานสร้างความเชื่อมั่นรองรับการยุติธรรมยุคใหม่ พร้อมเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ราชเทวี กรุงเทพฯ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

(ข่าวที่ 120/2559 วศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 79 ปี วันสถาปนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ)

 

วศ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 79 ปี

วันสถาปนสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

 

 

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 79 ปี วันสถาปนาสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ณ อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติพร้อมด้วย อดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ดร.ตั้ว ลพานุกรม คณาจารย์ และชาวเคมีปฏิบัติที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว/ภาพ ทิพาพร ภูมิปกรณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  เว็บไซต์  www.dss.go.th

Facebook : DSS thaiscience     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(ข่าวที่ 119/2559) การติดตามประเมินผลจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำสนามม้านางเลิ้ง

การติดตามประเมินผลจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำสนามม้านางเลิ้ง

 

 

 

                31 ตุลาคม 2559  ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการให้บริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำสำหรับประชาชน ณ จุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สนามราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)  

                ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ กล่าวว่า การให้บริการระบบบำบัดน้ำทิ้งของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีที่มาจากการที่โครงการท่ามหาราช ได้ประสานขอความอนุเคราะห์บำบัดน้ำทิ้งจากการบริการย้อมผ้าสีดำสำหรับประชาชน ซึ่งมี กศน.ได้ให้บริการย้อมผ้าบริเวณ สนามหลวง และข้างกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ให้ความร่วมมือในการบำบัดน้ำทิ้งดังกล่าว ซึ่งได้จัดตั้งจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งที่สนามม้านางเลิ้ง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2559  วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดสาธิตให้เห็นขั้นตอนการบำบัดน้ำทิ้งอย่างถูกต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการบำบัดน้ำทิ้งที่สามารถประยุกต์ใช้ง่าย  และที่สำคัญเป็นเป็นจุดที่พร้อมให้ความร่วมมือในการบำบัดน้ำทิ้งที่จะส่งมาจากหน่วยงานที่รับย้อมผ้า  

                ทั้งนี้ได้ประเมินสถานการณ์การให้บริการย้อมผ้าทราบว่าจำนวนความต้องการย้อมผ้าลดลงแล้ว และวิธีการย้อมของ กศน. มีการใช้น้ำสีย้อมวนซ้ำจนกว่าจะเลิกการย้อม ซึ่งในวันนี้ได้มีการส่งน้ำทิ้งเพื่อมาบำบัดประมาณ 400 ลิตร  อย่างไรก็ตามจะยังคงตั้งจุดบริการให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งนี้ไว้ก่อนประมาณอีก 1 สัปดาห์ หากไม่มีการย้อมผ้าหรือย้อมน้อยมากแล้วน้ำทิ้งที่ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างจะสามารถส่งได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยตรง    

                นอกจากนี้ด้านการให้ความร่วมมือเรื่องข้อมูลระบบการบำบัดน้ำทิ้งแก่ กศน.  ได้มีการจัดส่งเป็นเอกสารวิธีการบำบัดน้ำทิ้งให้แก่ กศน. ทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

  1. (ข่าวที่ 118/2559 นักวิทยาศาสตร์ วศ. เป็นบัณฑิตคนสุดท้ายของจุฬา ที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวง รัชกาลที่ 9)
  2. (ข่าวที่117/2559) วศ./ก.วิทย์ เข้าเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณพระบรมมหาราชวัง ท้องสนามหลวง
  3. (ข่าวที่116/2559) คณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  4. (ข่าวที่115/2559) จุดบริการสนามราชตฤณมัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)
  5. (ข่าวที่114/2559) วศ./ก.วิทย์ ผลิตพิมเสนน้ำสมุนไพรสูตรพิเศษ แจกประชาชนที่มาขึ้นรถรับ-ส่ง บริเวณสนามราชตฤณมัยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  6. (ข่าวที่ 113/2559 วศ./ ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมใจผลิตพิมเสนน้ำ เพื่อแจกจ่ายประชาชน)
  7. (ข่าวที่ 112/2559 วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดจุดบริการบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ )
  8. (ข่าวที่111/2559) วศ./ก.วิทย์ ร่วมมือ ก.ศึกษาฯ ลงพื้นที่นางเลิ้งรับบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ
  9. (ข่าวที่ 110/2559 วศ. จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับ 5 หน่วยงาน)
  10. (ข่าวที่109/2559) วศ. /ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือ ก.ศึกษาฯ บำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมผ้าสีดำ