ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่126/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับข้าราชการประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (GECC:DSS)

วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับข้าราชการประเทศบังคลาเทศเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (
GECC:DSS)

rsz img 7316 rsz img 7353

rsz img 7360 rsz 1img 7414

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล แก่คณะข้าราชการ ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 30 ท่าน จากกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง “การปฎิรูปการณ์บริการจัดการภาครัฐเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” (Public Administration Reform, Good Governance and Citizen – Centered Service Delivery) โดยสำนักวิทยบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ซึ่งทั้งนี้คณะข้าราชการ ประเทศบังคลาเทศ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ราชการสะดวก กรมวิทยาศาสตร์บริการ (GECC : DSS) และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบ วันที่ 27 กันยายน 2560
ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ : สุกฤต แก้วบุญ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่125/2560)พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

rsz img 6543 rsz img 6552

rsz img 6507 rsz img 6558

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในการเปิด พิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบใบประกาศกิติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2560 มีผู้เกษียณราชการ 5 คน ได้แก่

1. ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

2. นางสุธีรา เครือคล้าย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 

3. นางสาวพูนทรัพย์ วิชัยพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

4. นายไพสิฐ   หมัดเซ็น ช่างซ่อมบำรุง ระดับ 3

5. นายวิชัช ศรีอัมพร พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 2

ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่124/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัย ณ ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมแสดงผลงานวิจัย ณ ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม

rsz fb img 1506325922657 rsz fb img 1506310221776

rsz fb img 1506325893066 rsz fb img 1506325939659

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยเซรามิกพรุนชนิดเม็ด ในงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ภายใต้แนวคิด วิจัยขายได้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งผลงานวิจัยเซรามิกพรุนชนิดเม็ด มีคุณสมบัติใช้เก็บความชื่นใต้ผิวดิน โดยนำวัดุดินตะกอน หรือ Sludge ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ในวันที่ 23 – 24  กันยายน 2560 ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่123/2560)วศ./ก.วิทย์ สำนักหอสมุดฯ จัดกิจกรรม...น้อมรำลึก “พ่อหลวง” ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๒,๔๓๒ ดอก แก่สำนักพระราชวัง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักหอสมุดฯ จัดกิจกรรม...น้อมรำลึก “พ่อหลวง” ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๒,๔๓๒ ดอก แก่สำนักพระราชวัง

rsz image df19667 rsz image 3d20180

rsz image 746db23 rsz image 35bf820

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยนางสาวลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เป็นผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๒,๔๓๒ ดอก แบ่งเป็น ดอกดารารัตน์ จำนวน ๙,๘๐๐ ดอก ดอกกุหลาบ จำนวน ๑,๘๓๒ ดอก และดอกแก้ว จำนวน ๘๐๐ ดอก ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักพระราชวัง ถนนหน้าพระลาน  เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ในการนี้ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรม  น้อมรำลึก “พ่อหลวง” ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พื้นที่กิจกรรม  ชั้น ๑ สำนักหอสมุดฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุด ได้รับความรู้เรื่องการประดิษฐ์และมีส่วนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายความอาลัยและเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีผู้สนใจทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  สำนักหอสุมดและศุนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

(ข่าวที่122/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบดอกไม้จันทน์ กว่า 12,000 ดอก แก่สำนักพระราชวัง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบดอกไม้จันทน์ กว่า 12,000 ดอก แก่สำนักพระราชวัง

  

rsz 21462284 1583228075050233 1118485379898816396 n rsz 21430543 1583228308383543 1166315073956787383 n

rsz 21314581 1583229235050117 6713825852158554811 n rsz 21430059 1583228691716838 2373660888126059381 n

                    กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เตรียมพร้อมส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ แก่ สำนักพระราชวัง รวมทั้งสิ้น จำนวน 12,600 ดอก ในวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560ทั้งนี้เป็นการร่วมกันประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรม....น้อมรำลึก "พ่อหลวง" ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

  1. (ข่าวที่121/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการที่ยั่งยืน”
  2. (ข่าวที่120/2560)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการนำวิทยาศาสตร์ยกระดับสินค้า พื้นที่ภาคกลาง
  3. (ข่าวที่119/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดโครงการ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก
  4. (ข่าวที่118/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan Food Research Laboratories (JFRL) ประเทศญี่ปุ่น
  5. (ข่าวที่117/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมแสดงศักยภาพในงาน Thai Tech EXPO 2017
  6. (ข่าวที่116/2560) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  7. (ข่าวที่115/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
  8. (ข่าวที่114/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านนวัตกรรมอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น
  9. (ข่าวที่113/2560)วศ./ก.วิทย์ ปิดโครงการพัฒนาเซรามิกเพื่อการส่งออกกลุ่มภาคกลาง พร้อมประกาศจะดำเนินงานต่อไป
  10. (ข่าวที่112/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสัมมนาวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน “Thailand Lab International 2017”