ข่าวประชาสัมพันธ์

(ข่าวที่19)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการไทย 10 หน่วยงาน และ Myanmar 1 หน่วยงาน สร้างความเชื่อมั่นการทดสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

 

 

B8 4 B8 1

B8 2 B8 3

25 มกราคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ โดย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้รายงานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองฯ รวม 11 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

               นางอุมาพร สุขม่วง ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญการได้รับการรับรองฯ ว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบคุณภาพสินค้าและให้ผลการทดสอบสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดหวังให้ห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการขยายขอบข่ายขอการรับรองให้ครอบคลุมตามความต้องการเพิ่มขึ้น และขอแสดงความยินดีและภูมิใจกับผู้บริหาร บุคลากรของห้องปฏิบัติการและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทั้ง 11 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองในวันนี้ ซึ่งจากการรายงานจะเห็นถึงประโยชน์ที่จะส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าทั้งในกลุ่มของอุตสาหกรรมแก้ว กระจก ทอง การเกษตร ปุ๋ยเคมี รวมถึงภาคราชการ ตัวอย่างเช่น หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐาน รองรับเป้าหมายวิเคราะห์น้ำดื่ม น้ำแข็งในพื้นที่ เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการน้ำดื่ม น้ำแข็งของชุมชนได้

ทั้งนี้การมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ 6 ห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป บริษัท ไอออนิค จำกัด

2. ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

3. ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

4. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบและแก้ว บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด

5. ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และสนับสนุนงานวิจัย บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

6. กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. REM-UAE laboratory and Consultant Company Limited, Myanmar

9. หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10. กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

11. ห้องปฏิบัติการ บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว : พรระวินท์ ควรแย้ม ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่18/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ จัดอบรม “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หนุนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน ใช้ประโยชน์สูงสุด

 

 

B7 2 B7 3

B7 4 B7 1

25 มกราคม 2562 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นสาระสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคารศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน

           ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเอกสารที่ทางสำนักหอสมุดฯ มีนั้นส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น มาตรฐาน สิทธิบัตร ฯลฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นสาระสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้เกิดการนำสารสนเทศต่างๆที่ทางสำนักหอสมุดฯ จัดสรรไว้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลทำให้ผู้ใช้เกิดการพัฒนาและนำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยตลอดจนนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : จิตลดา คณีกุล   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่17/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่ง 4 Robot เข้าร่วมแข่งขันงาน Seacon War of Steel ครั้งที่ 4

 

 

B6 2 B6 3

B6 4 B6 1

วันที 23 มกราคม นายเบญจรงค์ โพธิ์สุข นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมงาน นำหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขันในงาน Seacon War of Steel ครั้งที่ 4 ซึ่งภายในงานจะรวมเหล่านักพัฒนาทางด้านต่างๆ จากทั่วประเทศ โดยทางกรมวิทยาศาสตร์บริการนำหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขันภายใต้ชื่อทีม ปลากริม สำหรับผลการแข่งขันในวันนี้ หุ่นยนต์ปลากริมไข่ย้อยและหุ่นยนต์ปลากริม Cambodia ได้ชนะเข้าสู่รอบต่อไป ส่วนหุ่นยนต์อีกสองตัวนั้นจะแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 23-27 มกรมคม 2561 ณ ศูนย์การค้า Seacon Square ศรีนครินทร์

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโครงสร้างและกลไกทางกล การเลือกใช้วัสดุทางกล ระบบควบคุมหุ่นยนต์และระบบขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง โดยภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่กันเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : ธนากร ปัญญาฤดีพร   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

 

(ข่าวที่16/2562)คณะผู้ตรวจราชการ ก.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

B5 1 B5 4

B5 2 B5 3

วันที่ 22 มกราคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการต้อนรับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ กลุ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

(ข่าวที่15/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งเน้น การใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นระบบสากล

 

 

 

 

B4 1 B4 4

B4 3 B4 2

วันที่ 17 มกราคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิด การฝึกอบรม “การใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001” โดยมี นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอล รักษาการเลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
             อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นองค์กรหนึ่งที่นำมาตรฐาน ISO 9001 มาใช้ จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดและการใช้เอกสารคุณภาพ ISO 9001 ให้บุคลากร ทำให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเอกสารคุณภาพ ISO 9001 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข่าว/ภาพ : พรระวินท์ ควรแย้ม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

 

  1. (ข่าวที่14/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการยกระดับสินค้าOTOPใน 10 จังหวัดเป้าหมาย ภายใต้ชื่องาน “สืบสานภูษาวิถี ของดีพฤกษาถิ่น” ครั้งที่ 1
  2. (ข่าวที่13/2562)ศปว. สร้างความร่วมมือ แหล่งเรียนรู้สารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. (ข่าวที่12/2562)วศ.ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมของสถานที่และบุคลากรในพื้นที่ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่
  4. (ข่าวที่11/2562)วศ. เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
  5. (ข่าวที่10/2562)วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างสรรค์พาเพลินด้วยวิทยาศาสตร์ ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ 2562
  6. (ข่าวที่9/2562)วศ. ร่วมมือพันธมิตร รัฐ-เอกชน ระดมความคิดเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ
  7. (ข่าวที่8/2562)เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งานถนนสายวิทย์ “สนุกวิทย์ พิชิตตารางธาตุ”รับวันเด็กแห่งชาติ
  8. (ข่าวที่7/2562)วศ. / ก.วิทย์ฯ เปิดห้องปฏิบัติการ ต้อนรับ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  9. (ข่าวที่6/2562)วศ.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน“ถนนสายวิทยาศาสตร์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  10. (ข่าวที่5/2562)กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) เรื่อง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าทอ (อย่างง่าย)