ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่80/2563) วศ.อว. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสาขาสอบเทียบ รายการ Gauge Block

261EA343 546E 40AC 81B0 E85AA97A1046 2D906FD1 4C51 4471 9CBD E77D79AE922F

 F428C539 4F2C 465C ABFD EAAFF6508E99 D53FB6D8 06DE 4C34 9638 5B3E069D80E3

     

     เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 2 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) สาขาสอบเทียบ รายการ Calibration of Gauge block ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มเวียนวัตถุตัวอย่าง (artifact) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึง เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมต้องส่งเจ้าหน้าที่มารับวัตถุตัวอย่าง ณ กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามวันเวลาที่ได้รับการนัดหมาย กิจกรรมดังกล่าวมีห้องปฎิบัติการต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 8 ห้องปฏิบัติการ โดยมีห้องปฏิบัติการความยาวและมิติ กลุ่มสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง (reference laboratory)
     การจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญในสาฃาการสอบเทียบ Gauge Block ถือว่าเป็นการถ่ายทอดค่าความถูกต้องในระดับทุตยิภูมิ ซึ่งในปัจจุบันห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบในขอบข่ายนี้มีจำนวนไม่มากนัก ดังนั้น ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจึงจำเป็นต้องได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการต้องมีวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังความน่าเชื่อถือของผลทดสอบและสอบเทียบ
     การเข้าร่วมกิจกรรม PT ถือเป็นการประกันคุณภาพของผลการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อยืนยันสมรรถนะและความสามารถของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องและสนับสนุนระบบ NQI ของประเทศ เป็นการสร้างหลักประกันทางคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ช่วยลดการกีดกันทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ทีมโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7121, 0 2210 7097 โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSS

footer dssnews