การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน