9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


  • รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปี 2562