10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


  • 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปขั่น ทุกรูปแบบ
  • จัดพิธีการลงนามข้อตกลงการปฎิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่สำนัก/กอง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล
  • ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มอบหมายให้มีการประชุมเรื่อง การวางระเบียบประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563