9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี