9.2 การบริหารงาน


o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


กรมวิทยาศาสตร์บริการมีมาตรฐานการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด (คลิก) ดังนี้
  • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบภายใน
  • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การร้องเรียนและการอุทธรณ์ การรับรองห้องปฏิบัติการ
  • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหารให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ประกอบการให้การแนะนำแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คู่มือการทำงานวิจัยและพัฒนา
  • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกจ่่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการสารบรรณ