10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน


  • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
  • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2563