ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

คณะผู้บริหาร วศ.

 

 nisakorn

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Director General

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
Ms.Nisakorn Jungjaroentham 

junpen

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Deputy Director General

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
Dr. Junpen  Meka-apiruk

      lada

 รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Actor, Deputy Director General

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

neenart

รักษาราชการแทน เลขานุการกรม
Actor, Secretary of Office of the Secretary

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง
Ms. Neeranart Chaengthong

nongnuch

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน
Actor Director of Bureau of Community Technology

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms.Nongnuch Mayteeyonpiriyal

pochaman

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
Director of Bureau of Laboratory Accreditation

ดร.พจมาน ท่าจีน
Dr.Pochaman Tagheen

pattama2

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Actor, Director of Bereau of Laboratory
Personnel Developement

นางสาวปัทมา นพรัตน์
Ms. Pattama Nopparat

lada

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
Director of Bureau of Science
and Technology Information

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

orasa

ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
Director of Division of Chemicals
and consumer Products

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa Onjun

kanit

ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม
Director of Division of Engineering Materials

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa

nongnuch

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
Director of Division of  Food Products
and contact Materials

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ
Ms. Nongnuch Mayteeyonpiriyal

wannee

ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
Director of Division of  Laboratory Competency
and Product Certification.

นางวรรณี อู่ไพบูรณ์
Mrs.Wannee Aupaiboon

 

 

footer dssnews