9.2 การบริหารงาน


o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


  • รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ปผ.อว. ที่รายงานต่อ สป.อว. เป็นรายไตรมาส