9.2 การบริหารงาน


o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


  • ข้อมูลสถิติการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
  • - รายชื่อห้องปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรอง

    - รายชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

    - เมนูรายชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรอง

  • สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดทำสถิติการให้บริการต่างๆ โดยแยกเป็น การจัดทำสถิติรายวัน รายเดือน ราย 6 เดือน และรายปี โดยในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) โดยจำแนกสถิติตามหลักฐาน ดังนี้
  • - รายงานสถิติการให้บริการของสำนักหอสมุดฯ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)