10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 • การดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารเพื่อการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง ตามข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • จัดพิธีการลงนามข้อตกลงการปฎิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่สำนัก/กอง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตามประกาศนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
 • พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น โดยดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงาน
  - ประชุม/สัมมนา คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบและร่วมวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของภารกิจที่จะดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการดำเนินงาน
  - สำรวจความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดทำแบบสำรวจความต้องการ "โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการใน วศ.