10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


 • จัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปขั่น ทุกรูปแบบ" และจัดพิธีการลงนามข้อตกลงการปฎิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่สำนัก/กอง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. หัวข้อ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ" เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปจำกัด
 • กรมวิทยาศาสตรบริการดำเนินจัดทำประกาศงดรับของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ดังนี้
 • - ประกาศ วศ. เรื่อง การรับและให้ของขวัญปีใหม่

  - ประกาศ วศ. เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

  - ประกาศ วศ. เรื่อง ขอความร่วมมือการให้ของขวัญปีใหม่

 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562
 • เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม หัวข้อ "MHESI สานฝันปันน้ำใจ ปลูกฝังเด็กไทยไม่โกง"
 • เข้าร่วมฟังความเข้าใจกรอบธรรมภิบาล
 • จิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 4/62
 • จิตอาสา อดีตผู้บริหาร
 • พัฒนาหรือปรับปรุงสภาพ แวดล้อมในการทำงานที่ เหมาะสม โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดร่วมกิจกรรม "5 ส"
 • จิตอาสา 904