ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์

พันธกิจ

1.ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยระบบ MSTQ 

2.เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

3.วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพ รวมทั้งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและชุมชน 

4.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ

ภารกิจ

     ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการดำเนินการกำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการ
กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
 

หน้าที่และอำนาจ

     อยู่ระหว่างการปรับปรุง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 ตุลาคม 2559

 

footer dssnews