10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


 • รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการรับรอง อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ)
 • ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่คู่มือ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • กรมวิทยาศาสตรบริการดำเนินจัดทำประกาศงดรับของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ดังนี้
 • - ประกาศ วศ. เรื่อง การรับและให้ของขวัญปีใหม่

  - ประกาศ วศ. เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

  - ประกาศ วศ. เรื่อง ขอความร่วมมือการให้ของขวัญปีใหม่

 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563