9.2 การบริหารงาน


o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


  • คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด
  • เอกสารเผยแพร่ หมวดข้อมูล เรื่อง กระบวนการรับรองความสามารถบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DSS-PC-I-002)
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (LA-I-02)
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
  • คู่มือปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • การดำเนินให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
  • กระบวนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (LA-I-02)
  • ข้อแนะนำสำหรับกระบวนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการประเมิน (LA-G-01)
  • ข้อแนะนำในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน (LA-G-02)