9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 • 7 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ขยายเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศด้าน NQI ประจำปีงบประมาณ 2563
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนามบูรณาการความร่วมมือพันธมิตรระบบรางภาครัฐ/สถาบันการศึกษารวม 15 หน่วยงาน เพื่อสร้างสรรค์อุตสาหกรรมระบบรางไทย ครอบคลุมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา มาตรฐานระบบราง อุตสาหกรรมระบบราง ทดสอบและการทดลอง พัฒนาทรัพยากรบุคคล หวังช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) พร้อมด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ประชุมหารือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างการบริหารหน่วยรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบ Single plantform และการจัดเตรียมงานวันรับรองระบบงานโลก ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • 27 มีนาคม 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และคณะในโอกาสประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วย วทน.ณ ห้องนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม วศ.
 • 1 เมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร Dual degree สร้าง New skill ให้กับนิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อ Re-skill Up-skill ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมด้านยางและนํ้ายางในเขตภาคใต้ของประเทศ
 • 29 เมษายน 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร วศ. ได้ประชุมหารือ เรื่องการจัดทำฐานข้อมูล มาตรฐานและห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ผู้แทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • 8 มิถุนายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(วศ.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลคุณภาพการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ เป้าหมายเพิ่มพูนความรู้ด้านสถิติและนามาประยุกต์ใช้ในงานวิธีวิเคราะห์ทดสอบ ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ด้านสถิติและนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดการฝึกอบรม มีทีมนักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรได้แก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นายวรัฐ เทศพิทักษ์ นางสาวนพเก้า เอกอุ่น และนายปัญญา คำพยา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน จัดฝึกอบรมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 -10 มิถุนายน 2563
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านรับรองผลิตภัณฑ์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ได้แก่
 • - การตรวจราชการการดำเนินงานของ วศ. โดย ผู้ตรวจราชการประจำกระทรวง อว.

  - การติดตามประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ภายใต้งบบูรณาการ SMEs ประจำปี 2562-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส)