10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


กรมวิทยาศาตร์บริการมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มีดังนี้
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • คำสั่ง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
 • คำสั่ง คณะอนุกรรมการจัดทำสื่อเผยแพร่
 • คำสั่ง คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
 • คำสั่ง คณะอนุกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์
 • ระเบียบ วศ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 2550
 • 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มีดังนี้
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ข้อกำหนด
 • คำสั่ง ที่ 453/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายรับรองความสามารถบุคลากรฯ สาขาการควบคุมฯ
 • บทบาทหน้าที่คณะกรรมการฯ-คณะอนุกรรมการฯ-รับรองบุคลากร
 • กระบวนการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คู่มือคุณภาพ งานรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO IEC 17024
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
 • กระบวนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (LA-I-02)
 • 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้
 • แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
 • แนวทางปฏิบัติ กระบวนการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต มีดังนี้
 • ประกาศ เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการกำหนดช่องทางการการร้องเรียน ขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
 • ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2548
 • นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี วศ. 2563
 • คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 • 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต
 • 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีดังนี้
 • คู่มือ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้าง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
 • มีนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีระบบการบริหารการจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล
 • 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 • มาตราการขับเคลื่อการส่งเสริมคุณและความโปร่งใสภายใน วศ. อว ให้ดีขึ้น
 • การประชุมผู้บริหาร วศ.ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม วาระที่ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 3.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มติที่ประชุม : รับทราบผลการประเมิน และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของสำนักงาน ปปช. และให้นำเสนอผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และพยายามขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จัดทำนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป