9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


  • กรมวิทยาศาสตร์บริการได้วางระบบในการจัดการข้อร้องเรียนโดยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งได้ได้เผยแพร่ให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบขั้นตอน วิธีดําเนินการจัดการข้อร้องเรียน และทําให้การจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ สามารถตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการ