ผลงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 คำรับรองปฏิบัติราชการ
  • คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
    [ ส่วนที่ 1 ] [ ส่วนที่ 2 ]

เกี่ยวกับ วศ.