บทความที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบทความด้านมาตรฐาน
 ลำดับ    ชื่อบทความ
                  สื่อที่เผยแพร่
1 SDO บทบาทใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 210
2 การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของภาคธุรกิจ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 210
3 บล็อกยางธรรมชาติ กำบังรังสี เพื่อใช้ทางการแพทย์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 210
4 อนาคตใหม่ของโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ภาคสนาม วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 68 ฉบับที่ 210
5 "ข้อแนะนำคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า" เพื่อประชาชน วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213
6 "หน้ากากอนามัย" อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213
7 มาตรฐานชุด PPE ทางการแพทย์ สำหรับป้องกันเชื้อโรค COVID-19 วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214
8 การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต newgifs
9 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDOs) ประเภทขั้นสูงเพิ่มเติมอีก 2 สาขา newgifs