ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ลำดับ   เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1   วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 1 วิธีทดสอบการหดตัวแห้งของแท่งมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
2   วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 23 ห้องผสม ตู้ควบคุมความชื้น ห้องควบคุมความชื้นและถังเก็บน้ำที่ใช้ทดสอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและคอนกรีต
3   วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 27 วิธีทดสอบความสามารถในการทำปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับมวลรวมโดยวิธีแท่งมอร์ตาร์
4   ยางรัดของ
5 เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
6 กระดาษเหนียว
7   วิธีการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของหุ่นยนต์เคลื่อนที่
8   หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนส่งสิ่งของในสถานพยาบาล
9   หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล
10   วัตถุดิบใบกระท่อม

 

  << ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565