ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ลำดับ เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1 มอก. 33-2564 ขนาดกระดาษตัดสำหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน (TRIMMED SIZES FOR PRINTING AND WRITING PAPER)
2 มอก. 132-2564 รองเท้าผ้าใบ (CANVAS SHOES)
3 มอก. 391-2564 นมผง (MILK POWDERS)
4 มอก. 897-2564 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรม (HYDROGEN PEROXIDE FOR INDUSTRIAL USES)
5 มอก. 2303-2564 แผ่นฉนวนความร้อนใยแร่ (MINERAL FIBER THERMAL INSULATION)
6 มอก. 3202-2564 คอนกรีตแห้งสำเร็จรูป (DRY PREMIXED CONCRETE)
7 มอก. 3203-2564 คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล (DRY PREMIXED CONCRETE FOR MARINE ENVIRONMENT)
8 มอก. 287-2565 กระดาษพิมพ์และเขียน (PRINTING AND WRITING PAPER)
9 มอก. 3530-2566 เทปพันเกลียวท่อน้ำ (WATER PIPE THREAD TAPE) newgifs
10   ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
11   ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
12   ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 หินปูน
13   ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : พอร์ซเลน

  << ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                                                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>