ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ลำดับ   เลขที่ มอก. ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1 มอก. 3485-2565 สารสกัดใบกระท่อม ชนิดผง (POWDERED KRATOM LEAF EXTRACT)
2 มอก. 3490-2565 เฮมป์ครีตบล็อก (HEMPCRETE BLOCKS)
3 มอก. 3553-2566 เฮมป์พาร์ทิเคิลบอร์ด (HEMP PARTICLE BOARDS)
4

มอก. 2752 เล่ม

25-2566

วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 25 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสัมผัสกับสารละลายซัลเฟต (STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 25 TEST METHOD FOR LENGTH CHANGE OF HYDRAULIC CEMENT MORTARS EXPOSED TO A SULFATE SOLUTION)
5

 มอก. 2752 เล่ม

26-2566

วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 26 วิธีทดสอบการเปลี่ยนแปลงความยาวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและคอนกรีตในสภาพแข็ง (STANDARD TEST METHOD FOR CEMENT PART 26 TEST METHOD FOR LENGTH CHANGE OF HARDENED HYDRAULIC CEMENT MORTAR AND CONCRETE)
6  มอก. 1306-2566 พอลิโพรพิลีนเรซิน (POLYPROPYLENE RESIN) newgifs
7   ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร (GLASSWARE IN CONTACT WITH FOOD)
8   วิธีวิเคราะห์กลูตารัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (METHOD FOR ANALYSIS OF GLUTARALDEHYDE IN DISINFECTANT PRODUCTS)
9 ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
10 กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์ (PRINTING PAPERBOARD)
11   มาตรฐานชุดดับเพลิง
12   มาตรฐานชุดป้องกัน-เสื้อผ้าสำหรับป้องกันความร้อนและเปลวไฟ-กำหนดค่าประสิทธิภาพการป้องกันต่ำ

  << ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>