ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน ISO

วศ. มีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรฐาน มอก. เป็นร่างมาตรฐานระดับสากล ISO โดยมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบตามที่ ISO กำหนด โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ มีดังนี้

เข้าร่วมประชุมประจำปีของ ISO และนำเสนอในที่ประชุมนานาชาติ ขอเป็น Project leader ในการร่างมาตรฐาน ISO ของผลิตภัณฑ์    เป้าหมาย โดยจะต้องชี้แจงให้ที่ประชุมเข้าใจและเห็นด้วยถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานในรายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จนที่ประชุมลงความเห็นให้จัดทำร่างดังกล่าวได้ ทั้งนี้จะต้องได้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศสนับสนุนอย่างน้อย 5 ประเทศ

ส่ง New Work Item Proposal (NWIP) เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกประเทศทั่วโลก

จาก NWIP จะพัฒนาไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ ISO กำหนด ดังนี้
  • - New Work Item Proposal (NWIP)
  • - Working Draft (WD)
  • - Committee Draft (CD)
  • - Draft International Standard (DIS)
  • - Final Draft International Standard (FDIS)
  • - Publication of International standard

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นใช้ระยะเวลาดำเนินการทุกขั้นตอนรวมกันอย่างน้อย 3 ปี โดยทุกขั้นตอน Project leader จะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ให้ข้อมูลทางวิชาการ และตอบข้อคิดเห็นของที่ประเทศสมาชิกในที่ประชุมให้ครบทุกประเด็น จนที่ประชุมได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ