ข้อกำหนดคุณลักษณะ (Specification)

เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือความต้องการใช้มาตรฐานนวัตกรรมอย่างเร่งด่วน วศ. จึงได้มีการจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำที่รวดเร็วกว่าการจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยกระบวนการจะสิ้นสุดที่คณะกรรมการกำหนดนโยบาย SDO ของ วศ. แล้วประกาศใช้เป็นประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมายเลขข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การกำหนดหมายเลขข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลำดับ    รหัส                                     ชื่อข้อกำหนดคุณลักษณะ
1 DSS 1-2563 ข้อแนะนำคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า (Specification for hygienic fabric mask)
2 DSS 2-2563 ข้อกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์แบบหมวกคลุมครอบศีรษะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Specification for powered air purifying respirator with a helmet or a hood for medical and health care personnel (PAPR))
3 DSS 3-2564 ข้อกำหนดคุณลักษณะหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ำได้ (Specification for reusable cloth face masks with high-efficiency filtration of sub-micron particles)
4 DSS 4-2564 ข้อกำหนดคุณลักษณะเฝือกขาจากยางพารา (Specification for rubber leg splint)
5 DSS 5-2565 ข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 แบบอัตโนมัติ (Specification for automatic particulate filtration efficiency tester)
6 DSS 6-2565 ข้อกำหนดคุณลักษณะแผ่นยางสำหรับผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าสุขภาพเฉพาะบุคคล (Specification for rubber block for personalized healthy insoles)
7 DSS 8-2566 ข้อกำหนดคุณลักษณะสารละลายสังเคราะห์สิ่งเทียมเลือดสำหรับการทดสอบ (Specification for synthetic blood for testing)newgifs